Παρασκευή 7 Μαΐου 2021

ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Σάββατο 08 Μαϊου 2021

 ARFARA  NEWS   Η Εφημερίδα μας 

Στο αγιάζι της Ενημέρωσης 

Σάββατο  08  Μαϊου 2021 .- 

~*** Αγάπη πρώτα στο Θεό μας , μετά στον εαυτόν μας και τέλος στον εχθρό μας ! Κι άν περισεύει στα Ζώα και τα Φυτά μας !~**  Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής – Γιορτή σήμερα 8 Μαΐου 

Τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου τιμά σήμερα, 8 Μαΐου, η Εκκλησία μας.  Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου, «ὁ ἐπιπεσῶν ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ Ἰησοῦ», είναι εκείνος που έγραψε το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, αλλά και τις τρεις Καθολικές Επιστολές, που φέρουν το όνομά του. Η μνήμη του Αποστόλου Ιωάννου εορτάζεται στις 26 Σεπτεμβρίου. Η σημερινή εορτή συνδέεται με την ανάδυση θαυματουργικής κόνεως (σκόνης) από τον τάφο του Ευαγγελιστού, μέσω της θαυματουργικής επενέργειας του Αγίου Πνεύματος, που οι ντόπιοι την αποκαλούσαν «επίγειο μάνα». Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αφού, ύστερα από θείο φωτισμό, προέβλεψε ότι επρόκειτο να μεταστεί από την παρούσα ζωή στην αιώνια και ατελεύτητη, παρέλαβε τους μαθητές του και βγήκε έξω από την Έφεσο. Εκεί σε ένα σημείο υπέδειξε να ανοιγεί τάφος. Μόλις έγινε αυτό, μπήκε μέσα ζωντανός και κοιμήθηκε με ειρήνη. Ο τάφος αυτός εφεξής έγινε πηγή ιαμάτων. Η Σύναξη του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου, ετελείτο στον περιφανή ναό του, ο οποίος βρισκόταν στον τόπο που ονομάζεται Έβδομον, στο σημερινό Μακροχώρι Κωνσταντινουπόλεως. Για το ναό αυτό στον Έβδομον, που υπήρχε κατά τα τέλη του 4ου αιώνα μ.Χ., γνωρίζουμε σχετικά από τον Σωκράτη τον Σχολαστικό. Κατά τον 9ο αιώνα μ.Χ. ο ναός του Θεολόγου ήταν καταβεβλημένος, ίσως εξαιτίας σεισμών ή καιρικών επηρειών και γι’ αυτό ανήγειρε αυτόν εκ βάθρων ο αυτοκράτορας Βασίλειος ο Μακεδών. Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε, την φράση που συνεχώς έλεγε στους μαθητές του ο Απόστολος Ιωάννης: «Τεκνια, αγαπατε αλληλους» (Ιωαν. ιγ΄ 34), που σημαίνει, παιδιά μου, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Και όταν οι μαθητές του ρώτησαν γιατί συνεχώς τους λέει την ίδια φράση, αυτός απάντησε «διότι είναι εντολή του Κυρίου, και όταν αυτό μόνο γίνεται, αρκεί». Εορτολόγιο: Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη * Θεολόγος, Θεολόγης, Θολόγος, Θολόγης, Θολόης, Θεολογία, Θολογία Μήλιος, Μήλης, Μηλιώ, Μηλιά, Μηλίτσα Κασσιόπη. Ἀπολυτίκιον Ἦχος β’. Ἀπόστολε Χριστῷ τῷ Θεῷ ἠγαπηπημένε, ἐπιτάχυνον, ῥῦσαι λαὸν ἀναπολόγητον, δέχεταί σε προσπίπτοντα, ὁ ἐπιπεσόντα τῷ στήθει καταδεξάμενος· ὃν ἱκέτευε, Θεολόγε, καὶ ἐπίμονον νέφος ἐθνῶν διασκεδάσαι, αἰτούμενος ἡμῖν εἰρήνην, καὶ τὸ μέγα ἔλεος. Κοντάκιον Ἦχος β’. Τὰ μεγαλεῖά σου Παρθένε τὶς διηγήσεται; βρύεις γὰρ θαύματα, καὶ πηγάζεις ἰάματα, καὶ πρεσβεύεις ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν, ὡς θεολόγος καὶ φίλος Χριστοῦ. 

~**  Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 8 Μαΐου 2021 – Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής

 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΘ/ 25 – 28 – 25 Οι μέν ούν στρατιώται ταύτα εποίησαν. ειστήκεισαν δέ παρά τώ σταυρώ τού Ιησού η μήτηρ αυτού καί η αδελφή τής μητρός αυτού, Μαρία η τού Κλωπά καί Μαρία η Μαγδαληνή. 26 Ιησούς ούν ιδών τήν μητέρα καί τόν μαθητήν παρεστώτα όν ηγάπα, λέγει τή μητρί αυτού Γύναι, ίδε ο υιός σου, 27 είτα λέγει τώ μαθητή Ιδού η μήτηρ σου. καί απ εκείνης τής ώρας έλαβεν ο μαθητής αυτήν εις τά ίδια. 28 Μετά τούτο ειδώς ο Ιησούς ότι πάντα ήδη τετέλεσται, ίνα τελειωθή η γραφή, λέγει Διψώ.  ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΚΑ/ 24 – 25 24 Ούτός εστιν ο μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων καί γράψας ταύτα, καί οίδαμεν ότι αληθής εστιν η μαρτυρία αυτού. 25 έστι δέ καί άλλα πολλά όσα εποίησεν ο Ιησούς, άτινα εάν γράφηται καθ έν, ουδέ αυτόν οίμαι τόν κόσμον χωρήσαι τά γραφόμενα βιβλία. Αμήν. Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα  ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΘ/ 25 – 28  25 Καί οι μέν στρατιώται έκαμαν αυτά. Έστεκαν δέ κοντά εις τόν σταυρόν τού Ιησού η μητέρα του καί η αδελφή τής μητέρας του, η Μαρία η γυναίκα τού Κλωπά καί η Μαρία η Μαγδαληνή. 26 Ο Ιησούς λοιπόν, όταν είδε τήν μητέρα του καί τόν μαθητήν, τόν οποίον ηγάπα, νά στέκεται εκεί πλησίον, λέγει εις τήν μητέρα του Γύναι, ιδού ποίος από τώρα θά είναι ο υιός σου. 27 Έπειτα λέγει εις τόν μαθητήν Ιδού η μητέρα σου. Καί από τήν ώραν εκείνην τήν επήρεν ο μαθητής εις τό κατάλυμά του. 28 Ύστερα απ αυτό, αφού εβεβαιώθη ο Ιησούς, ότι όλα, όσα επρόκειτο σύμφωνα μέ τάς προφητείας νά πάθη, είχαν πλέον συντελεσθή καί τελείως πληρωθή, διά νά επαληθεύση καθ όλα καί μέχρι τής τελευταίας λεπτομερείας η Γραφή, είπε Διψώ.  ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΚΑ/ 24 – 25  24 Ο μαθητής δέ εκείνος είναι αυτός, πού εξακολουθεί καί τώρα νά δίδη μαρτυρίαν δι αυτά, πού ιστορούνται εις τό Ευαγγέλιον τούτο, καί ο οποίος κατέγραψε ταύτα. Καί γνωρίζομεν, ότι η μαρτυρία του είναι αληθής. 25 Υπάρχουν δέ καί πολλά άλλα, όσα έκαμεν ο Ιησούς, τά οποία, εάν γράφωνται λεπτομερώς ένα – ένα, νομίζω ότι καί αυτός ο κόσμος μέ όλας τάς βιβλιοθήκας του δέν θά χωρέση τά βιβλία πού θά γράφονται. Αληθώς. ~

~**  Χαμός στην Θεσσαλονίκη! Στον εισαγγελέα έξι ιερείς για “αντάρτικο” – Είπαν το Χριστός Ανέστη στις 9

 για παράβαση των μέτρων κατά του κορονοϊού σχηματίστηκε σε βάρος έξι ιερέων από τη Θεσσαλονίκη.-  Οι έξι ιερείς παραπέμπονται για παραβίαση των μέτρων κατά του κορωνοϊού, καθώς η Αναστάσιμη λειτουργία λόγω των περιοριστικών μέτρων, είχε οριστεί να γίνει στις 21:00 και όχι στις 24:00.

Οι δικογραφίες που αφορούν τους ιερείς στις περιοχές της Θεσσαλονίκης, Ευκαρπία, Λαγκαδά, Ασκό, Σοκό και Συκιές αναμένεται σύντομα να διαβιβαστούν στην εισαγγελία. Στο μεταξύ, επικριτικός προς τους ιερείς της περιφέρειάς του που δεν ακολούθησαν όσα ορίστηκαν την Ανάσταση, είναι και ο Μητροπολίτης Δράμας, Παύλος. Ο Μητροπολίτης Δράμας που δημοσιοποίησε φωτογραφίες από τον εμβολιασμό του, σύμφωνα με τη τοπική ιστοσελίδα grtimes προτίθεται να καταθέσει στον εισαγγελέα για τους αρνητές ιερείς. Ο ίδιος έκανε λόγο για ανταρσία, καθώς -όπως είπε- ορισμένοι ιερείς δεν ακολούθησαν τα οριζόμενα για την τελετή της Ανάστασης.  Mega Γεγονότα: Θεσσαλονίκη: Δικογραφίες για έξι ιερείς που έκαναν Ανάσταση μετά τις 21:00 https://www.megatv.com?p=353884 ~

*** ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ 

~  Ο επιδημιολόγος Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης  καταθέτει  απόψεις του 30/04/2021: https://youtu.be/vMRhCpAG3_8  .-                                       

~ Ο επιδημιολόγος Ελπιδ   Σωτηριάδης από Κύπρο στο Ανατρεπτικό Δελτίο 30/04/2021: https://youtu.be/NcxT0Nx2L6o  .-  

~ ΝΑΤΟ και Τουρκία 06/05/2021: 
~ Από εορτασμό  Ζωοδόχου Πηγής στην Ι Μ  Παναγίας Ελληνικών 07/05/2021: https://youtu.be/gomYktOI_wc   .- 
~*  Ο κ  Στεφ   Δαμιανίδης  για  ώρα  ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ  26/04/2021:
 ~* Ο κ  Κομπουτζής   Εμπορικών Συλλόγων καταθέτει προβληματισμούς 26/04/202: 
 **  Επιδημιολόγος Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης στο  Alter  TV  22/04/2021 :
 ** Ο Γιατρός Δημήτρης Γάκης στο  ALTER  TV  27/04/2021: 
** Δημοσιεύσεις για το ΡΑΜΑΖΑΝΗ   26/04/2021:

~** Η ΗΠΑ διατηρούν Πυρηνικά στην Τουρκία  06/05/2021: 

https://youtu.be/dXhJKReo9D8 .-         

** Η ΗΠΑ διατηρούν Πυρηνικά στην Τουρκία  06/05/2021: 

https://youtu.be/8SOvUiFdTXk  .- 

**Κλείσανε και τα μεγάφωνα στις εκκλησίες 07/05/2021: 

https://youtu.be/9ZBtHYzsZTU .-                                                                                                         
***  Ιερέας δεν δέχεται εμβολιασμένους στην Εκκλησία

 Tην ώρα που η επίσημη Εκκλησία έχει αποδεχτεί τα μέτρα εντός και εκτός ναών υπάρχουν ιερείς οι οποίοι διαφοροποιούνται δημόσια φτάνοντας στο άλλο άκρο.   Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η συμπεριφορά ιερέα στα Νέα Σίλλατα Χαλκιδικής ο οποίος ανακοίνωσε ότι πρόκειται να απαγορεύσει την είσοδο σε πιστούς που είτε έχουν κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, είτε φοράνε μάσκα, είτε έχουν κάνει self test.  «Θα σας το πω έτσι χύμα. Όποιος φοράει μάσκα, έχει κάνει το εμβόλιο και έχει κάνει και τα τεστ, δεν θα ξαναμπεί στην εκκλησία» δήλωσε χαρακτηριστικά, με πιστούς που ήταν παρόντες να τον χειροκροτούν. Ο ιερέας που ανήκει στην μητρόπολη Κασσανδρείας, την Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ μετά την ακολουθία των Παθών κάλεσε τους πιστούς να μην υπακούν τις προτροπές του διαβόλου, δηλαδή το εμβόλιο, την μάσκα και το self test. «Όποιος δεν υπακούσει στις εντολές του διαβόλου, αυτός δεν έχει το δικαίωμα να δουλέψει, δεν έχει το δικαίωμα να πάει στην εκκλησία, δεν έχει το δικαίωμα να έχει περίθαλψη, δεν έχει το δικαίωμα τα παιδιά του να πάνε στο σχολείο» πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για φασισμό και υπογράμμισε ότι ο Θεός κάνει το ακριβώς αντίθετο, καθώς σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου. Μάλιστα όπως τόνισε σκόπευε να τελέσει την Αναστάσιμη ακολουθία στις 12 το βράδυ και όχι στις 9 όπως έλεγε η εντολή της Ιεράς Συνόδου. Ο μητροπολίτης Κασσανδρείας Νικόδημος μιλώντας για το θέμα ανέφερε “έχει κληθεί ήδη σε απολογία και αναμένουμε εγγράφως τη απολογία του. Η κατηγορία είναι της απείθειας και περιφρόνηση της Ιεράς Συνόδου και των εντολών αυτής και ότι άλλο σχετικό έχει λεχθεί από μέρους του”. ikivotos.gr   

***  Που να ποντάρω;

: Οι δουλειές, οι μέριμνες, τα προβλήματα, η ανατροφή των παιδιών και η φροντίδα αυτών δεν σταματάνε ποτέ. Πόσοι και πόσοι άνθρωποι καθημερινά προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στην εργασία τους, στο σπίτι τους, στην οικογένειά τους, στα προβλήματά τους, στις τυχόν ασθένειες. Προσπαθούν οι ίδιοι να μεριμνήσουν για τα πάντα. Βγάζουν το Θεό από τη ζωή τους και νομίζουν πολλές φορές ότι θα τα κάνουν όλα μόνοι τους και τελικά προσπαθούν για όλα, χωρίς να καταφέρνουν κάτι. Και το πιο σημαντικό όμως, που είναι η ψυχή, την αφήνουν σε δεύτερη και τρίτη μοίρα ή και καθόλου χωρίς τροφή και χωρίς ενδιαφέρον. Δηλαδή, ψυχικός θάνατος εξ αμελείας. Ο χρόνος περνάει, φεύγει και πίσω δεν γυρίζει. Ο χρόνος περνά ανεκμετάλλευτος, φεύγει και χάνεται. Η ψυχή μας μένει ατροφική και σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα χάνεται. Μπορεί σωματικά ο άνθρωπος να φαίνεται μια χαρά, αλλά εσωτερικά νεκρώνεται. Όμως όταν έλθει η ώρα για τον καθένα ξεχωριστά, τι θα πούμε στον Κύριο; Τι δικαιολογία θα μπορέσουμε να του πούμε; Ότι είχαμε προβλήματα; Ότι είχαμε οικογένεια; Ότι είχαμε εργασία; Ότι ήμασταν ασθενείς; Αλλά τότε θα λάβουμε την απάντηση ότι όλοι είχαν προβλήματα, όλοι έτρεχαν, όλοι είχαν εργασία, όλοι είχαν οικογένεια ή κάποιο πρόβλημα. Διαβάζουμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο κεφ. 8, στιχ.36-37 «τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;» Δηλαδή: «Διότι τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο, εάν κερδίσει ολόκληρο τον υλικόν κόσμο και χάσει την ψυχή του; Η, τι θα δώσει άνθρωπος ως αντάλλαγμα, δια να εξαγοράσει την ψυχή του από τον Άδη, αφού ούτε ο κόσμος όλος δεν μπορεί να αντισταθμίσει την αξία της ψυχής;». Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφ. 6, στιχ. 33-34 «Ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. Μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον· ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει τὰ ἑαυτῆς· ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς». Δηλαδή: «Ζητείτε δε κατά πρώτον και κύριο λόγο την βασιλεία του Θεού και την αρετή που θέλει από σας ο Θεός, και όλα αυτά τα επίγεια αγαθά θα σας δοθούν μαζί με τα ανεκτίμητα αγαθά της βασιλείας των ουρανών. Λοιπόν μη καταληφθείτε ποτέ από την ανήσυχο μέριμνα δια τας ανάγκες της αυριανής ημέρας. Διότι η αύριο θα φροντίσει δι’ όσα θα χρειασθείτε κατ’ αυτήν. Εις κάθε ημέρα αρκούν αι δικές της ασχολίες και τα ιδικά της βάσανα.  https://youtu.be/U9uWEV32oqE  .-  Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου Ιππώνος και Σεραφείμ του Σαρώφ  Τρίκορφο Φωκίδος

*** Νέες “βόμβες” κατά του Astrazeneca- O EMA ερευνά νέα παρενέργεια του συνδρόμου Guillain-Barre

~  O ΕΜΑ ανέφερε την Παρασκευή (07/05) ότι η επιτροπή για την ασφάλεια των εμβολίων ζήτησε περισσότερες πληροφορίες από την AstraZeneca για το εμβόλιό της καθώς αναφέρθηκαν περιστατικά μίας σπάνιας παρενέργειας, του συνδρόμου Guillain-Barre. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ανακοίνωσε ότι αξιολογεί αναφορές μίας σπάνιας πάθησης που επηρεάζει τα νεύρα, μετά το εμβόλιο κατά του κορονοϊού της AstraZeneca, ζητώντας από την βρετανική φαρμακοβιομηχανία περισσότερα στοιχεία. Η ρυθμιστική αρχή του EMA, ανέφερε ότι η επιτροπή για την ασφάλεια των εμβολίων αναλύει στοιχεία για περιστατικά του συνδρόμου Guillain-Barre, στο πλαίσιο αξιολόγησης του εμβολίου Vaxzevria (το εμβόλιο της AstraZeneca). Το σύνδρομο Guillain-Barre προκαλεί το ανοσοποιητικό σύστημα να επιτίθεται στο περιφερειακό νευρικό σύστημα, προκαλώντας συμπτώματα όπως μούδιασμα, πόνο και δυσκολία στο περπάτημα. «Στο πλαίσιο αξιολόγησης των αναφορών ασφαλείας για το Vaxzevria (το εμβόλιο της AstraZeneca), η PRAC (Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνων Φαρμάκων) αναλύει στοιχεία για περιστατικά του συνδρόμου Guillain-Barre που αναφέρθηκαν μετά τον εμβολιασμό», αναφέρει η ρυθμιστική αρχή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συγκεκριμένη διαταραχή παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας άδειας κυκλοφορίας του εμβολίου ως πιθανή παρενέργεια που απαιτεί «συγκεκριμένες διαδικασίες παρακολούθησης της ασφάλειάς του». «Η PRAC έχει ζητήσει από την εταιρεία την προμήθεια περισσότερων και πιο λεπτομερών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης μίας ανάλυσης όλων των περιστατικών που έχουν καταγραφεί στην επόμενη περίληψη των αναφορών ασφαλείας», τονίζει η ανακοίνωση. Δεν είναι η πρώτη φορά που το βρετανικό εμβόλιο μπαίνει στο «μικροσκόπιο» αναφορικά με παρενέργειές του. Τον Μάρτιο, πολλές χώρες ανέστειλαν την χρήση του εμβολίου λόγω περιστατικών θρομβώσεων. Αρχικά, ο EMA ενέκρινε τη χρήση του εμβολίου παρά αυτήν την επικίνδυνη αλλά «πολύ σπάνια» παρενέργεια, στα τέλη Απριλίου ξεκίνησε σειρά ερευνών για το τι προκαλεί τις θρομβώσεις μετά τον εμβολιασμό με αδενοϊκού φορέα εμβόλιο, όπως το Vaxzevria. ΠΗΓΗ

***   Το κοβάλτιο ίσως σώσει τη Λάρκο – Δικαίωνεται ο Κυριάκος Βελόπουλος κι ο αγώνας του

 Από την έντυπη έκδοση της Ναυτεμπορικής  Του Δημήτρη Τζάνα,  οικονομολόγος Μία από τις σημαντικές συνέπειες της πανδημίας ήταν η συνειδητοποίηση από τα ευρύτερα πληθυσμιακά στρώματα του πλανήτη της συντελούμενης κλιματικής αλλαγής. Φαινόμενο για το οποίο η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει την ευθύνη της μέσω της υπέρμετρης χρήσης ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας που συμβάλλει στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Τα εκτεταμένα lockdowns που εφαρμόστηκαν είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Έγινε έτσι αντιληπτό και στους πιο δύσπιστους ότι ο ενεργειακός μετασχηματισμός είναι αναγκαία προτεραιότητα. 

Ο Δημήτρης Τζάνας    Για τον σκοπό αυτό τις  προηγούμενες ημέρες έγινε Ειδική Διαδικτυακή Σύνοδος, με τη συμμετοχή 40 ηγετών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Με οικοδεσπότη τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και με τη συμμετοχή του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, του Κινέζου Σι Τζινπίνγκ, αλλά και των Ευρωπαίων ηγετών, καθώς όλοι αποδέχονται ότι πρέπει άμεσα να γίνουν πολλά για να μην υπονομευθεί ακόμη περισσότερο το μέλλον της Γης.  Με τα δεδομένα αυτά, παντού προχωρούν δράσεις με στόχο την παραγωγή ενέργειας από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), που περιλαμβάνουν την εκμετάλλευση της άφθονης ηλιακής και αιολικής ενέργειας και άλλων μορφών. Παρά τα υψηλά κόστη που πρέπει να αναληφθούν από τις κυβερνήσεις, η τεχνολογία επιτρέπει την προώθηση του εγχειρήματος. Υπάρχει, ωστόσο, ένα σοβαρό ζήτημα: η ενέργεια των ΑΠΕ παράγεται σε διαφορετικό χρόνο από εκείνον στον οποίο ζητείται για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών. Πρέπει επομένως να μπορεί να αποθηκευτεί μετά την παραγωγή της για να χρησιμοποιηθεί αργότερα, αλλιώς θα χαθεί! Και για τον σκοπό αυτό είναι αναγκαία η παραγωγή αποθηκευτικών μονάδων, μπαταριών δηλαδή διαφόρων μεγεθών και για πολλές χρήσεις. Η συζήτηση για τις μπαταρίες αυτοκινήτων γίνεται ήδη καθημερινά, καθώς η προσπάθεια παραγωγής ηλεκτρικού αυτοκινήτου με ανταγωνιστικό κόστος από την Tesla και άλλες εταιρείες είναι σε εξέλιξη, ενώ η ελληνική Sunlight σπεύδει στη Ν. Καρολίνα των ΗΠΑ να δημιουργήσει ένα ακόμη εργοστάσιο. Όμως, τα δύο τρίτα του κόστους των μπαταριών είναι οι πρώτες ύλες που απαιτούνται, το λίθιο και το κοβάλτιο. Με την Κίνα να επεξεργάζεται ήδη το 72% της παγκόσμιας παραγωγής κοβαλτίου και το 61% του λιθίου, μετάλλων εξαιρετικής στρατηγικής σημασίας εν όψει της διαδικασίας επιτάχυνσης του ενεργειακού μετασχηματισμού για να αποτραπεί η υπερθέρμανση του πλανήτη και τα καταστροφικά παρεπόμενα. Την ίδια ώρα η Κίνα ελέγχει και το μεγαλύτερο μέρος από τις λεγόμενες σπάνιες γαίες και ιδιαίτερα το πολύτιμο νεοδύμιο και το πρασεοδύμιο, σημαντικές πρώτες ύλες σε άλλες διαδικασίες. Έτσι η Κίνα, που έχει ήδη τεχνολογικό προβάδισμα με τις υψηλές ταχύτητες του 5G που επιτρέπουν την υιοθέτηση σημαντικών νέων εφαρμογών όπως το αυτοκίνητο άνευ οδηγού, αποκτά και το «δικό της πετρέλαιο». Τις πρώτες ύλες δηλαδή για τους συσσωρευτές ενέργειας που θα έχουν σημασία ανάλογη με εκείνη που μέχρι σήμερα είχε το πετρέλαιο, με τις χώρες του ΟΠΕΚ, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία να παραχωρούν σταδιακά μέρος του σχετικού ηγετικού τους ρόλου υπέρ της Κίνας! Διαδικασία που ασφαλώς θα περιλάβει πολλά κεφάλαια (μόνο οι σχετικές επενδύσεις στα ορυχεία απαιτούν πολυετείς επενδύσεις), πιθανόν δε και αναταράξεις, αφού η αναδιανομή πλούτου και εξουσίας ποτέ δεν γίνεται βελούδινα. Με τις ΗΠΑ να δείχνουν με την προεδρία Μπάιντεν ότι δεν είναι ικανοποιημένες με την άβολη εξάρτηση από την Κίνα στον τομέα των στρατηγικής σημασίας πρώτων υλών.  Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις αυτές μπορεί να ευεργετήσουν μια δική μας επιχείρηση: την πολύπαθη ΛΑΡΚΟ, που οφείλει τεράστια ποσά στις πιστώτριες τράπεζες (στην Εθνική κυρίως, που έχει το 33,36%), στη ΔΕΗ (μέτοχος με 11,45%), που συνεχίζει να δίνει στην εταιρεία ρεύμα παρά τις πάνω από 310 εκατ. ευρώ οφειλές, και φυσικά σε ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτές. Με την Ε.Ε. να της έχει επιβάλει πρόστιμα για παράνομες κρατικές ενισχύσεις ύψους 136 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η ετήσια σκουριά της επιχείρησης ρυπαίνει τον Ευβοϊκό. Με δεδομένα λοιπόν τα προβλήματα με τους μετόχους και τα μεγάλα περιβαλλοντικά θέματα, ένας λογικός επενδυτής ίσως αγόραζε τα μεταλλεία, όχι όμως ένα ρυπογόνο και μη ανταγωνιστικό εργοστάσιο.  Και όμως, το κοβάλτιο που υπάρχει στο κράμα σιδηρονικελίου της ΛΑΡΚΟ (με αποθέματα για 100 έτη!) και είναι απολύτως αναγκαίο για την παραγωγή μπαταριών, μπορεί να φέρει άλλα 100 εκατ. δολ. ετήσια έσοδα στην επιχείρηση. Προκαλείται έτσι συνωστισμός υποψηφιοτήτων στη διαγωνιστική διαδικασία του ΤΑΙΠΕΔ με 5 μεγάλα ονόματα ή κοινοπραξίες να ετοιμάζονται για τη 2η φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας που οδηγεί στις δεσμευτικές προσφορές. Με τους αναλυτές να επισημαίνουν ότι μέχρι το 2030 οι ανάγκες της Ε.Ε. στο μεν λίθιο θα 18πλασιαστούν, στο δε κοβάλτιο θα 5πλασιαστούν, εκτοξεύοντας τις τιμές τους. Μπορεί επομένως να υπάρξει η ελληνική συμμετοχή ώστε από κοινού με τη φινλανδική να καλυφθεί το 10% των ευρωπαϊκών αναγκών (Ρωσία και Κονγκό καλύπτουν σήμερα τις ανάγκες). Με τη δραστική επομένως αλλαγή των δεδομένων όπως συνοπτικά αποτυπώθηκε, ίσως να υπάρξει επενδυτής που θα αποτολμήσει το εγχείρημα της συνέχισης της λειτουργίας της μονάδας στη Λάρυμνα και αλλού με απρόβλεπτα θετικές συνέπειες για την ελληνική οικονομία! Σ.Σ VOICENEWS: Nα θυμίσουμε τους αγώνες του Κυριάκου Βελόπουλου και της Ελληνικής Λύσης για τη διάσωση της ΛΑΡΚΟ λόγω του κοβαλτίου – Να σημειωθεί ότι ο κύριος Βελόπουλός έχει ταχθεί ανοιχτά κατά της ιδιωτικοποίησης της εταιρείας, η οποία διαχειρίζεται ένα προϊόν παγκόσμια ενδιαφέρον, καθώς θεωρεί ότι κάτι τέτοιο αποτελεί εκχώρησή εθνικού πλούτου. Αντίθετα, ο ίδιος έχει ταχθεί υπέρ της εξυγίανσης της εταιρείας η οποία μπορεί να εισφέρει στα δημόσια ταμεία εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.  Η @ellinikilisi   σήμερα στην ΛΑΡΚΟ στον αγώνα εναντίον της αποβιομηχανισης της χώρας! Με το Νικέλιο μπορούμε να έχουμε και κοβάλτιου! Το κοβάλτιο βασική "υλη" για τις ηλεκτρικές μπαταρίες! Θα μπορούσαμε να γίνουμε χώρα παραγωγής! Μονο η Ελλαδα και η Φιλανδία διαθέτουν κοβάλτιο! https://twitter.com/i/status/1317400246863990785  .- https://youtu.be/KbvnDphhMco  .- ,   https://www.facebook.com/filoivelopoulou.velopoulos/videos/1761576980666101  .-  

***  Πέμπτη 13/05 στον ΑΝΤ1 και τον Γ. Παπαδάκη θα εμφανιστεί ο Κυριάκος Βελόπουλος – ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ

Ο πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ, Κυριάκος Βελόπουλος, συνεχίζει τις  τηλεοπτικές του εμφανίσεις με σκοπό να ενημερώσει τους Έλληνες πολίτες για τις θέσεις της Ελληνικής Λύσης, ενώ παράλληλα θα σχολιάσει ΟΛΕΣ τις ραγδαίες εξελίξεις της επικαιρότητας, καθώς επίσης και τα εθνικά θέματα που μονοπωλούν το ενδιαφέρον.  Την Πέμπτη 13 Μαίου 2021 ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος θα εμφανιστεί στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ με τον Γιώργο Παπαδάκη στις 08:30  Εδώ προηγούμενη συνέντευξή του  https://youtu.be/3Rfj4Z8074M  .- 

***  Έφτασαν τους 30.000 οι εμβολιασμένοι πολίτες στη Μεσσηνία με τουλάχιστον μια δόση   Έφτασαν τους 30.000 οι εμβολιασμένοι πολίτες στη Μεσσηνία με τουλάχιστον μια δόση

Δέκα ήταν τα νέα κρούσματα που ανακοινώθηκαν χθες απ’ τον ΕΟΔΥ στη Μεσσηνία. Την ίδια στιγμή το Νοσοκομείο Καλαμάτας πήρε μικρή «ανάσα», καθώς ύστερα από αρκετές μέρες τα εξιτήρια (9) ήταν αρκετά περισσότερα από τις εισαγωγές (3), με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να νοσηλεύονται στην κλινική “covid19” 17 ασθενείς, ενώ στη ΜΕΘ παραμένει ένας ασθενής, αποσωληνωμένος για 2η μέρα. Παράλληλα, και χθες τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ συνέχισαν τους εκτεταμένους ελέγχους σ’ όλο το νομό πραγματοποιώντας περίπου 730 τεστ ταχείας ανιχνεύσεως. Από τη Δευτέρα του Πάσχα 3/5 έως και χθες Παρασκευή 7/5 τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ πραγματοποίησαν συνολικά 3.020 ελέγχους στη Μεσσηνία. Το δε πρόγραμμα από Κυριακή 09/05 και την επόμενη εβδομάδα έχει ως εξής:  Κυριακή 09/05   1. Μέγαρο Χορού. 09:00 – 14:00.  Δευτέρα 10/5   1. Μέγαρο Χορού. 08:30 – 15:00. 2. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. 08:30 – 15:30.  Τρίτη 11/05   1. Μέγαρο Χορού. 08:30 – 15:00. 2. Χώρα. Πολιτιστικό Κέντρο. 09:00 – 13:00.  Τετάρτη 12/05   1. Μέγαρο Χορού. 08:30 – 15:00. 2. Αγορά. 08:00 – 14:00.  Πέμπτη 13/05   1. Μέγαρο Χορού. 08:30 – 15:00. 2. Παζάρι Αγίας Τριάδος. 08:00 – 14:00.  Παρασκευή 14/05   1. Μέγαρο Χορού. 08:30 – 15:00. 2. Πλατεία Μεσσήνης. 08:30 – 14:00.  Στη χώρα χθες ανακοινώθηκαν 2.621 νέα κρούσματα και 63 θάνατοι. Στις δε ΜΕΘ των νοσοκομείων νοσηλεύονται 749 διασωληνωμένοι ασθενείς.  Χτίζει «τείχος» ανοσίας η Μεσσηνία   Ο μεγάλος αριθμός εμβολιασμών σε καθημερινή βάση συνεχίστηκε και χθες στη Μεσσηνία, καθώς πραγματοποιήθηκαν ακόμα 1.756 εμβολιασμοί σε ένα 24ωρο, με τη μεγάλη συμμετοχή των νέων να συνεχίζεται. Είναι χαρακτηριστικό, δε, ότι οι εμβολιασμένοι πολίτες στο νομό που έχουν λάβει τουλάχιστον μια δόση έφτασαν τους 29.686, με 13.478 εξ αυτών να έχουν ολοκληρώσει και τις δύο. Αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός, τους επόμενους μήνες θα έχει «χτιστεί» στο νομό σημαντικό «τείχος» ανοσίας από τους πολίτες που έσπευσαν να εμβολιαστούν.

***  Ο Γ. Αμυράς τα άκουσε για τα «Δασικά», αλλά και για το νερό στη Δυτική Μάνη Ο Γ. Αμυράς τα άκουσε για τα «Δασικά», αλλά  και για το νερό στη Δυτική Μάνη

-Δεσμεύσεις για οριζόντια λύση στο ζήτημα των “δασικών χαρτών” με νομοθετική πρωτοβουλία   Το ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό καθεστώς και οι δασωμένοι αγροί ήταν τα ζητήματα που κυριάρχησαν κατά τις χθεσινές συναντήσεις που είχε στη Μεσσηνιακή Μάνη, την οποία επισκέφτηκε, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Γιώργος Αμυράς, με το θέμα των Δασικών χαρτών να είναι το φλέγον, αλλά όχι το μοναδικό που του έθεσαν κάτοικοι και φορείς.   Συγκεντρωμένο πλήθος Μανιατών βρέθηκε έξω απ’ το Δημαρχείο στην Καρδαμύλη και διαμαρτυρήθηκε στον υφυπουργό για τα σημαντικά προβλήματα υδροδότησης που αντιμετωπίζουν στην περιοχή. Ο υφυπουργός δεν άνοιξε πλήρως τα χαρτιά του, αλλά επανέλαβε, όπως και στις επισκέψεις του σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, ότι σύντομα θα υπάρξει νομοθετική λύση που θα διευθετήσει οριζόντια όλα τα μεγάλα ζητήματα για τους δασικούς χάρτες. 

Δασικοί χάρτες  Αρχικά, ο κ. Αμυράς είχε σύσκεψη με την επιτροπή αγώνα της περιοχής για τους δασικούς χάρτες, παρουσία και της Δημοτικής Αρχής. Στη συνέχεια συζήτησε τόσο τα «δασικά» όσο και τα ευρύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Δυτικής Μάνης, παρουσία των τριών κυβερνητικών βουλευτών, Γιάννη Λαμπρόπουλου, Μίλτου Χρυσομάλλη και Περικλή Μαντά, αλλά και του βουλευτή Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Χαρίτση, καθώς και του αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλου και περιφερειακών συμβούλων.  Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος μετέφερε τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για άμεση επίλυση των προβλημάτων που έχουν προκύψει από τις αναρτήσεις των δασικών χαρτών, έτσι ώστε να σταματήσει και η ταλαιπωρία που υφίστανται οι πολίτες.  Μάλιστα, τόνισε πως κεντρικός στόχος είναι να μη χαθούν οι αγροτικές περιουσίες, αλλά και όπου υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση και μπορεί να έχουν χαρακτηρισθεί δασικά.  Τρεις άξονες  Όπως σημείωσε ο κ. Αμυράς, οι τρεις «άξονες» που προωθεί η κυβέρνηση για την επίλυση των ζητημάτων είναι:   Πρώτον, η ειδική νομοθετική ρύθμιση που θα δώσει λύση σε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα με τίτλους ιδιοκτησίας, που δεν υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό στη περιοχή και οι πολίτες θα κληθούν να πιστοποιήσουν με άλλο τρόπο ότι η γη τους ανήκει.  Δεύτερον, αναφορικά με το ζήτημα των δασωμένων αγρών, ο υφυπουργός ανέφερε την ήδη ειλημμένη απόφαση ότι ο «φρύγανος» και ο «ασπάλαθος» θα πάψουν να θεωρούνται δάσος, κάτι που αναμένεται να λύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό το συγκεκριμένο πρόβλημα, ειδικά με ιδιοκτησίες που το 1945 εμφανίζονταν ως αγροί και το 2007 στις αεροφωτογραφίες ως δασικές…  Τέλος, ο Γιώργος Αμυράς επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης για 800 περίπου προσλήψεις δασολόγων, δασοπόνων, μηχανικών, αλλά και διοικητικού προσωπικού, με σκοπό να «τρέξει» πολύ γρήγορα η εξέταση των αντιρρήσεων και να σταματήσει η ταλαιπωρία των πολιτών. Ο υφυπουργός φάνηκε να αντιλαμβάνεται ιδιαίτερα το τελευταίο ζήτημα, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση αναλαμβάνει το «βάρος» να δώσει οριζόντιες λύσεις στα περισσότερα προβλήματα που έχουν ανακύψει, ενώ όσα παραμείνουν, θα επιλυθούν το συντομότερο χωρίς περαιτέρω «γραφειοκρατία».  Από την πλευρά τους, οι πολίτες και οι ιδιοκτήτες γης της Μάνης εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, εφόσον τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης όπως τις μετέφερε στην περιοχή τους ο υφυπουργός.  Αμέσως μετά ο Γιώργος Αμυράς επισκέφτηκε το ελαιοτριβείο «Σκαρπαλέζου», καθώς και την επιχείρηση “Blauel”.  Σε δηλώσεις του, πάντως, χθες ο βουλευτής Μίλτος Χρυσομάλλης αποκάλυψε πως, όταν το 2019 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στη Μάνη για τα εγκαίνια της οικίας του Πάτρικ Λη Φέρμορ, οι κάτοικοι του είχαν θέσει τα ζητήματα αυτά, κι αυτός ζήτησε από τον κ. Χρυσομάλλη ένα υπόμνημα. Το οποίο, όπως είπε χθες ο κ. Χρυσομάλλης, έστειλε μαζί με προτάσεις για λύσεις. Τότε ο πρωθυπουργός είχε προωθήσει την επιστολή αυτή στον κ. Χατζηδάκη, με κάποιες από τις προτάσεις να υιοθετούνται και οι υπόλοιπες να βρίσκονται τώρα στα χέρια του κ. Αμυρά και της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής. Περικλής Μαντάς: «Οφείλουμε να σταματήσουμε την ταλαιπωρία των πολιτών» Από την πλευρά του, σε δηλώσεις του ο βουλευτής Περικλής Μαντάς ανέφερε: «Οι δασικοί χάρτες είναι μια από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στον τόπο μας. Μια μεταρρύθμιση, όμως, για να έχει επιτυχές αποτέλεσμα, πρέπει να έχει συμμάχους τους πολίτες και να χαρακτηρίζεται από κοινωνική δικαιοσύνη. Στη συνάντηση στην Καρδαμύλη, παρουσία του υφυπουργού Περιβάλλοντος Γιώργου Αμυρά και εκπροσώπων πολιτών και της αυτοδιοίκησης, ήταν πολύ σημαντική γιατί αναλύθηκαν διεξοδικά όλα τα ζητήματα που έχουν προκύψει με την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Η απόφαση της κυβέρνησης είναι να λύσει με νομοθετική πρωτοβουλία, οριζόντια για όλη τη χώρα, όλα τα πρόδηλα σφάλματα με τους δασωμένους αγρούς, την έλλειψη τίτλων ιδιοκτησίας και το χαρακτηρισμό των χορτολιβαδικών εκτάσεων. Προβλήματα που εντοπίζονται ιδιαίτερα στην περιοχή της Μάνης. Οφείλουμε να σταματήσουμε την ταλαιπωρία των πολιτών. Το κράτος είναι αυτό που πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες και να λύσει τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, με γνώμονα την προστασία του δάσους, αλλά και της ιδιοκτησίας των πολιτών». 

***   Χαμένη σεζόν για εκδηλώσεις, ενώ οι γάμοι ξανα-αναβάλλονται Χαμένη σεζόν για εκδηλώσεις,  ενώ οι γάμοι ξανα-αναβάλλονται

Δεκάδες επαγγέλματα που κινούνται γύρω από τον τομέα των εκδηλώσεων, των συναυλιών, των μυστηρίων (γάμοι- βαπτίσεων), των συνεδρίων κ.ά. εξακολουθούν «να βρίσκονται στον αέρα», χωρίς ακόμα να έχουν μπροστά τους ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για το πώς και αν θα κινηθεί η φετινή περίοδος. Για μεγάλες εκδηλώσεις, συνέδρια, συναυλίες, είναι ήδη αργά, καθώς πρόκειται για γεγονότα που θέλουν χρόνο προγραμματισμού και οργάνωσης. Ακόμα και γάμοι που είχαν αναβληθεί πέρυσι λόγω της πανδημίας και είχαν μεταφερθεί να γίνουν φέτος το Μάιο και τον Ιούνιο, αναβάλλονται εκ νέου είτε για το φθινόπωρο είτε ακόμα ακόμα και για του χρόνου, προκειμένου να είναι σίγουροι ότι θα μπορούν να καλέσουν τον κόσμο που θέλουν και δε θα υπάρχει περιορισμός στο ωράριο. Σύντομα αναμένονται ανακοινώσεις από την κυβέρνηση, ενώ ένα σενάριο αναφέρει ότι από τις τελευταίες μέρες του Μαΐου θα επιτραπούν η λειτουργία των θεάτρων και οι συναυλίες. Πλήγμα η απαγόρευση της μουσικής Οι εταιρείες ενοικίασης οπτικοακουστικών συστημάτων δέχτηκαν ένα ακόμα πλήγμα τις προηγούμενες μέρες με την ανακοίνωση από την κυβέρνηση ότι η εστίαση ανοίγει αλλά χωρίς μουσική. Ο ιδιοκτήτης μίας εκ των εταιρειών αυτών στη Μεσσηνία, Χρηστός Συκάς, τόνισε ότι η εν λόγω απαγόρευση από την κυβέρνηση ήταν πλήγμα γι’ αυτούς, καθώς ένα σημαντικό κομμάτι της δουλειάς τους αφορά στην εγκατάσταση ήχου σε καταστήματα. «Είναι από τις χειρότερες αποφάσεις που έχουν παρθεί για εμάς. Τι θα πείραζε αν έπαιζε μια μουσική χαλαρά στα καταστήματα, με περιορισμένη ένταση. Έτσι, τώρα έχει αποκλείσει μεγάλο κομμάτι εργαζομένων και μας οδηγεί άλλη μια φορά στην καταστροφή. Για τις ανοιχτές εκδηλώσεις πάλι, δεν έχει πει τίποτα. Αν θα γίνουν, πώς και από πότε; Αν θέλει κάποιος να προγραμματίσει το γάμο του, δεν ξέρει ακόμα πόσους καλεσμένους θα έχει και τι θα μπορεί να κάνει. Γύρω από το γάμο και τη γαμήλια δεξίωση στηρίζονται πολλά επαγγέλματα», σχολίασε ο κ. Συκάς. Οι άνθρωποι του πολιτισμού, όπως τόνισε, είναι «στα κάγκελα» και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει καμία παραγωγή για το καλοκαίρι. Και τώρα είναι δύσκολο να γίνουν, γιατί χρειάζεται προγραμματισμός. Στο Δήμο Καλαμάτας περιμένουμε να γίνουν κάποιες συναυλίες, ελεγχόμενα βέβαια, στο Μέγαρο Χορού και το Φεστιβάλ Χορού. Το δε ιδιωτικό κομμάτι των εκδηλώσεων που στηρίζει πολύ κόσμο και εργαζομένους, δείχνει να έχει χαθεί και για φέτος». Ο κλάδος τους, όπως είπε ο κ. Συκάς, δεν ενισχύθηκε ιδιαίτερα από το κράτος, καθώς οι επιστρεπτέες προκαταβολές ήταν πολύ μικρές ή μηδενικές. «Μόνο κάποιοι επιτήδειοι εξάντλησαν τα κονδύλια. Στον κλάδο μας δεν έχουμε απλώς πτώση τζίρου, είμαστε κλειστοί με κυβερνητική εντολή και οι επιστρεπτέες είναι σχεδόν μηδενικές. Είμαστε ένα κομμάτι της κοινωνίας που πρέπει να το δει πιο ζεστά η κυβέρνηση», κατέληξε ο κ. Συκάς. Ξανα-αναβάλλονται γάμοι Η μεγάλη αβεβαιότητα είναι αυτό που εξακολουθεί να κυριαρχεί στο θέμα της τέλεσης και φέτος μυστηρίων γάμου και βάπτισης. Ο κόσμος, όπως τόνισε ο ιδιοκτήτης καταστήματος ειδών γάμου και νυφικών Θανάσης Φειδάς, είναι «παγωμένος», γιατί ακόμα δεν μπορεί να προγραμματίσει. «Δεν ξέρουν ακόμα αν θα μπορέσουν να κάνουν το γάμο, πόσα άτομα θα μπορούν καλέσουν, πού μπορεί να γίνει δεξίωση, πόσες μπομπονιέρες να παραγγείλουν και άλλα πολλά. Δεν έχουν καθορίσει ακόμα τίποτα. Έχουμε προγραμματισμένους γάμους για τέλος Μαΐου και δεν ξέρουν ακόμα οι άνθρωποι πόσους ανθρώπους μπορούν να καλέσουν. Πρέπει σύντομα να υπάρξει ένα πλαίσιο που θα τα καθορίζει όλα αυτά. Μια εβδομάδα πριν δεν μπορείς να οργανώσεις τέτοιες εκδηλώσεις. Ένα κέντρο που θα φιλοξενήσει δεξιώσεις θέλει χρόνο για να προετοιμασθεί» εξήγησε.  Ήδη κάποιοι, όπως είπε ο κ. Φειδάς, έχουν αρχίσει να ακυρώνουν πάλι το γάμο τους και τον μεταθέτουν είτε για το φθινόπωρο είτε για του χρόνου. «Συσσωρεύονται τώρα όλοι το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, χωρίς ούτε και τότε να ξέρουν τι θα γίνει. Είχαμε γάμους από πέρυσι που αναβλήθηκαν για φέτος και τώρα μετατίθενται πάλι, μαζεύονται και οι φετινοί γάμοι και υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Κάθε γυναίκα έχει κάνει σχέδια για το γάμο της και θέλει όταν έρθει αυτή η ώρα να είναι όπως τα έχει φανταστεί και όχι με περιορισμούς ή στις 11.00 να πρέπει να τελειώσει η δεξίωση λόγω απαγόρευσης», πρόσθεσε ο κ. Φειδάς. Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι το δικό τους επάγγελμα «φουλάρει» τη θερινή σεζόν και ο Μάιος ήδη χάθηκε: «Ελπίζουμε να ξεκινήσουμε τον Ιούνιο, γιατί μην ξεχνάμε ότι από 1η έως 15 Αυγούστου δεν τελούνται μυστήρια, ενώ από Σεπτέμβριο που ανοίγουν τα σχολεία, ξεκινούν άλλα προβλήματα», κατέληξε. «Προσπαθούν να το πάνε όσο πιο αργά» Άλλος κλάδος που έχει πληγεί είναι οι επαγγελματίες φωτογράφοι και εικονολήπτες που καλύπτουν εκδηλώσεις, συναυλίες, συνέδρια και μυστήρια. Ο κ. Χρόνης Χρονόπουλος, που διατηρεί φωτογραφείο στην Καλαμάτα και ασχολείται με τη φωτογράφιση και κινηματογράφηση, επισήμανε επίσης τη μεγάλη αβεβαιότητα που υπάρχει. «Περιμένουμε στις 15 Μαΐου να δούμε τι μέτρα θα ανακοινωθούν και τι θα γίνει με τον πολιτισμό και τα μυστήρια. Αν τελικά θα μπορεί ο κόσμος να κάνει τις εκδηλώσεις του. Πάντως, τα μυστήρια που είχαν προγραμματιστεί μέχρι αρχές Ιουνίου έχουν ήδη μετατεθεί είτε για του χρόνου είτε για το φθινόπωρο. Το μεγαλύτερο ποσοστό έχει μεταφέρει την εκδήλωσή του σε άλλη χρονική στιγμή. Το Μάιο είχαμε δουλειές που είχαν μεταφερθεί από πέρυσι και τώρα μεταφέρονται πάλι. Κάποιοι άλλοι δεν ξεκίνησαν καν να οργανώνουν το γάμο τους, ελπίζοντας να το κάνουν κάποια στιγμή που δε θα έχουν περιορισμό καλεσμένων και χωρίς ωράριο για τις δεξιώσεις. Προσπαθούν να το πάνε όσο πιο αργά, για να είναι πιο κοντά στην κανονικότητα», τόνισε ο κ. Χρονόπουλος. Μεγάλο αντικείμενο της δουλειάς τους, όμως, είναι και οι θεατρικές παραστάσεις, τα σχολικά ενθύμια από τη λήξη του σχολικού έτους, τα συνέδρια και οι συναυλίες, που επίσης κανείς δεν ξέρει ακόμα πότε κι αν θα γίνουν. «Ο φωτογράφος έχει να δουλέψει ένα χρόνο. Και θα είναι δύσκολο και αυτό το καλοκαίρι. Και στα μέσα Μαΐου να πει ότι τον Ιούνιο μπορείς να κάνεις εκδήλωση και μπορείς να έχεις και 300 άτομα καλεσμένους, δεν οργανώνεται με τίποτα…», σχολίασε κλείνοντας ο κ. Χρονόπουλος. Της Βίκυς Βετουλάκη

***  Συνάντηση Μίλτου Χρυσομάλλη με τους Κυνηγετικούς Συλλόγους Μεσσηνίας για τα ζώα συντροφιάς Συνάντηση Μίλτου Χρυσομάλλη με τους Κυνηγετικούς Συλλόγους Μεσσηνίας για τα ζώα συντροφιάς

Συνάντηση εργασίας με τα προεδρεία των Κυνηγετικών Συλλόγων Καλαμάτας, Μεσσήνης, Κυπαρισσίας, Πύλου, Γαργαλιάνων, Μελιγαλά, Χαροκοπιού είχε ο βουλευτής Μεσσηνίας, Μίλτος Χρυσομάλλης, προκειμένου να συζητήσουν τις διατάξεις του υπό διαμόρφωση νέου νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών για τα ζώα συντροφιάς που τους ενδιαφέρουν. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία συμμετείχαν ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Καλαμάτας Κωνσταντίνος Μούζος, ο ταμίας Αργύρης Φράγκος και το μέλος Ευάγγελος Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Μεσσήνης Σπύρος Καραμπάγιας, ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Κυπαρισσίας Γιώργος Πανουσιόπουλος, ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλου Γιάννης Πανταζόπουλος, ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Γαργαλιάνων Φώτης Λουμιώτης, ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Μελιγαλά Φώτης Αντωνόπουλος και ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Χαρακοπιού Αποστόλης Σπάλας, συζητήθηκε αναλυτικά το κυοφορούμενο σχέδιο νόμου και κατατέθηκαν οι απόψεις των κυνηγετικών συλλόγων για τις διατάξεις εκείνες που αφορούν στην κατοχή και τη διαχείριση κυνηγετικών σκύλων. «Είχαμε μια πλήρη και ουσιαστική συνεργασία με τα προεδρεία των κυνηγετικών συλλόγων σχετικά με το υπό διαμόρφωση νέο σχέδιο νόμου για τα ζώα συντροφιάς. Συζητήσαμε τις απόψεις τους σχετικά με τα κυνηγετικά σκυλιά, οι οποίες κινούνται σε σωστή κατεύθυνση. Θεωρώ ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών και να ενταχθούν στο σχέδιο νόμου και για το σκοπό αυτό θα εργαστούμε από κοινού. Άλλωστε, η κυνηγετική οικογένεια αποτελεί εδώ και δεκαετίες έναν από τους σημαντικότερους θεματοφύλακες όχι μόνο του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας, αλλά και έναν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της προστασίας των ζώων συντροφιάς και για το λόγο αυτό η άποψή της έχει ιδιαίτερη σημασία», δήλωσε ο Μίλτος Χρυσομάλλης.

***  «ΘΑΡΡΟΣ» 1 Μαΐου 1910: Η Πρωτομαγιά «ΘΑΡΡΟΣ» 1 Μαΐου 1910: Η Πρωτομαγιά

Έχω την γνώμην ότι αν έζον εκείνοι οι οποίοι καθιέρωσαν την εορτήν της Πρωτομαγιάς, πολύ θα κατεπλήσσοντο με την περίεργον παρέκκλισιν την οποίαν υπέστην ο εορτασμός της ποιητικής αυτής ημέρας.  Οι παλαιοί ποιηταί, εις την πρωτοβουλίαν αυτών οφείλεται η καθιέρωσις της εορτής ταύτης, απέβλεπον κυρίως εις την εκδήλωσιν της χαράς και της ευθυμίας, την οποίαν η ανθρωπότης αισθάνεται με την αναγέννησιν της ζωής των ανθέων, τα οποία το φθινόπωρον και ο χειμών είχον μαράνη και καταστρέψη. Δεν αποκλείεται εν τούτοις και η ιδέα ότι η εορτή αύτη συμβολίζει και το γνωστόν επεισόδιον της αρπαγής της Περσεφόνης, θυγατρός της Θεάς Δήμητρας, υπό του Πλούτωνος, όστις μετά πολλάς ικεσίας της μητρός και τη παρεμβάσει των άλλων θεών έστερξεν επί τέλους, ίνα η Περσεφόνη – η άνοιξις δηλ. και το θέρος ίσως – το ήμισυ του έτους εξέρχεται εκ των εγκάτων του Άδου, του Βασιλείου του Θεού Πλούτωνος και επιστρέφη εις την μητέρα της Θεάν Δήμητραν – την γην.  Τέλος πάντων δεν μας ενδιαφέρει και πολύ εκ τίνος αιτίας εδημιουργήθη η ποιητική αύτη εορτή των ανθέων. Εκείνο το οποίον θα ηδύνατο κανείς να παρατηρήση είναι ότι ουδαμού ίσως του κόσμου η εορτή αύτη έχει τον χαρακτήρα τον οποίον θέλουν να τη αποδώσωσι. Εις την Ευρώπην αίφνης η Πρωτομαγιά έχει απολέσει εξ ολοκλήρου τον αρχικόν της χαρακτήρα, και χρησιμεύει περιέργως εις το να διαδηλώσωσι σμήνη εργατών τας σοσιαλιστικάς των αρχάς και να προκαλώσι ταραχάς και αιματοχυσίας. Εφέτος μάλιστα ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας Μπριάν δια να προλάβη ενδεχομένας παρεκτροπάς των εορταστών της Πρωτομαγιάς και συγκρούσεις αυτών μετά των κεφαλαιούχων και άλλων επιχειρηματικών εδέησε να θέση εις κίνησιν ολόκληρα συντάγματα στρατού και ν’ απειλήση προς εορτάζοντας την Πρωτομαγιάν εργάτας, ότι θα πυροβολήση κατ’ αυτών ο Στρατός, αν επιχειρήσουν συλλαλητήρια και διαμαρτυρίας. Εξ αυτού δύναται κανείς να συμπεράνη ποίαν σχέσιν έχουν με τον εορτασμόν των ανθέων αι εργατικαί διαδηλώσεις, αι απειλαί του Μπριάν, η κίνησις του στρατού και τα τοιαύτα. Αυτά δυστυχώς συμβαίνουν εις την Ευρώπην κατά την Πρωτομαγιάν και εις αυτό το σημείον περιέπεσεν η εορτή των ανθέων. Αλλ’ και εις τον τόπον μας η Πρωτομαγιά έχασεν οριστικώς την αξίαν της και μόνον αηδείς τύπου εναπομένουν, οίτινες μας υπενθυμίζουν ότι άλλοτε εις παρωχημένην εποχήν πραγματικώς και όχι εικονικώς εορτάζετο η Πρωτομαγιά. Εν Καλάμαις επί παραδείγματι ο καλός κόσμος την παραμονήν της Πρωτομαγιάς μεταβαίνει συν γυναιξί και τέκνοις και γονεύσι και δουλικοίς ακόμη εις κάποιον ψυχαγωγικόν λεγόμενον κέντρο και με πολλήν μεγαλοπρέπειαν καθέζηται περί μιας τραπέζης και τρώγει το απαραίτητον λουκούμι ή πίνει καφφέν, πέραν αυτού ουδέν άλλο γεγονός τον απασχολεί. Αντί της ευθυμίας και της χαράς βλέπει κανείς εις τα πρόσωπά των ζωγραφισμένην μόνον την κούφον σοβαρότητα. Τα χείλη των νεανίδων δεν τολμώσι να μειδιάσωσι, διότι ο μπαμπάς ή η μαμά είναι άγρυπνος φρουρός δι’ ευνοήτους λόγους. Ούτω αποτελείται ένας ευρύτατος κύκλος τραπεζών, καθισμάτων, ανθρώπων κ.λπ. εις τον οποίον ακούειν κανείς μόνον συγκεχυμένους ψιθυρισμούς, μη έχοντας βέβαια καμίαν σχέσιν με τα άνθη, με την ποίησιν, με την μουσικήν, με την ευθυμίαν. Οργιάζει μόνον εκεί αχαλίνωτος κοτσομπολιά και ουδέν πλέον. Όταν νυκτώση εγείρονται οι σοβαροί κύριοι με τας οικογενείας των και μεταβαίνουν οίκαδε δια να απολαύσουν τας ηδύτητας υπνηλής μακαριότητος, αφ’ ου προηγουμένως αγοράσουν και το απαραίτητο στεφάνι δια το μπαλκόνι ή την εξώθυραν. Εις αυτό το σημείον κατήντησεν η Πρωτομαγιά.  Χ-ος  _______________  Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ  «ΘΑΡΡΟΣ» 2 Μαΐου 1910  Η εορτή των ανθέων επανηγυρίσθη όπως πάντοτε με την συνήθη ευθυμίαν του κοινού εις τας εξοχάς και εις τους κήπους της πόλεως.  Μολονότι μετά μεσημβρίαν της χθες ο ουρανός ήτο σκυθρωπός, απειλών από στιγμής εις στιγμήν να βρέξη, εν τούτοις αθρόος ο κόσμος διεχύθη ανά τους κήπους και τας εξοχάς, δια να ευθυμήση όσω το δυνατόν περισσότερον.   Από της 5ης μεταμεσημβρινής ώρας πολλαί οικογένειαι διεσπέρησαν εις τα διάφορα εξοχικά κέντρα δια να δρέψωσι τα απαραίτητα άνθη της ανοίξεως να εμπνευσθώσιν από την μεθυστικήν ευωδίαν των και να παραδοθώσιν αφρόντιδες εις την ευθυμίαν και τα άσματα. Η μεγαλυτέρα συγκέντρωσις και η ζωηροτέρα κίνησις παρετηρήθη εις τον κήπον της Εδέμ. Πολύς κόσμος συνέρρευσεν αθρόος εις τον μαγευτικόν Κήπον μας. Από ενωρίς όλα τα καθίσματα της ευρείας πλατείας του Κήπου ήσαν κατειλημμένα. Η αφθονία των ανθέων και η ζωηρά ευθυμία των επισκεπτών προσέδιδον, εις το όλον ωραιότατον θέαμα. Το προσωπικόν της υπηρεσίας του Κήπου προθυμότατα αντεπεκρίνετο εις τας απαιτήσεις του κοινού. Η κίνησις εξακολούθησε ζωηρά μέχρι της 8ης μεταμεσημβρίας ώρας, ότε πλείσται των οικογενειών απεχώρησαν.  Μετά την 1ην ώραν πολλαί ομάδες νέων επεδόθησαν μετά πολλής ζωηρότητος εις την ευθυμίαν και τα άσματα. Ο ιδιοκτήτης του Κήπου Ξεζωνάτος είχε παρασκευάσει αφθονίαν αναψυκτικών, γλυκισμάτων και εκλεκτών φαγητών.  Τον μεγαλείτερον ρόλον έπαιζον αι οβελίαι, αι οποίαι καταβροχθήζονται απλήστως. Κίνησις και εις άλλα μέρη Αλλά και εις άλλα εξοχικά κέντρα η κίνησις υπήρξε ουχ ήττον ζωηρά. Εις τα Δενδράκια ιδίως παρετηρήθη πλημμύρα κόσμου, μέχρι του μεσονυκτίου ευθυμούντος και ψάλλοντος το αιώνιον άσμα του Μαΐου. -Καλώς τόνε τον Μάη κ.λπ. κ.λπ. Και εις το ζυθοπωλείον του Μάμου και το «Πανελλήνιον» ο Μάιος εορτάσθη μετά πολλής ζωηρότητος. Η αφρώδης μπύρα και τα εκλεκτά κρύα φαγητά έδωσαν και πήραν μέχρι πρωίας. Καθ’ όλην την νύκτα εις πολλά σημεία της πόλεως εμαίνετο το τραγούδι και το γλέντι. Η ευθυμία και η χαρά εξηκολούθησε μέχρι των πρωινών ωρών, ότε αι διάφοροι ευθυμούσαι ομάδες βεβαρυμέναι υπό την υπερβολικήν κατάχρησιν των ειδικοφανταστικών ασμάτων απήλθον εις τα ίδια. -Η Πρωτομαγιά εις τα σχολεία  -Αι μαθήτριαι  Το σχολείον των θηλέων με τας διδασκαλίσσας των εξέδραμον εις την πλατείαν των Ασκήσεων και τον κήπον των αδελφών Αντωνακάκη και τον κήπον των Ανθέων. Καθ’ όλην την διάρκειαν του περιπάτου έψαλλον ωραιότατα άσματα. Περί την εσπέραν επανήλθον εις τα σχολεία των, όπου διελύθησαν.  Εκδρομή Γυμνασίου Οι μαθηταί του Γυμνασίου και των Ελληνικών εξέδραμον εις Βελανιδιάν και εις άλλα εξοχικά κέντρα. Η εκδρομή αύτη ήταν μαγευτικωτάτη και ψυχαγωγικοτάτη. Πρέπει να σημειωθή ότι καθ’ όλην την διάρκειαν των διασκεδάσεων ετηρήθη απόλυτος τάξις χωρίς να συμβή τι απευκταίον.  Ο εορτασμός της Πρωτομαγιάς εκ Μεσσήνης  (Του ανταποκριτού μας)  Η εορτή των ανθέων εν τη πόλει μας εφέτος εορτάσθη μετά μεγαλειτέρας ευθυμίας εν συγκρίσει προς τα προηγούμενα έτη.  Πολλαί των εγκρίτων της πόλεώς μας οικογενειών εξέδραμον εις τας εξοχάς και μετ’ αδιαπτώτου χαράς και ευθυμίας εόρτασαν τον Μάιον.  Τα Δημοτικά Σχολεία υπό την διεύθυνσιν των διδασκάλων των εξέδραμον επίσης εις τας εξοχάς, την εσπέραν δε το υπό την διεύθυνσιν του δημοδιδασκάλου Τάκη Θωμοπούλου διήλθε της πλατείας μετά βεγγαλικών πυρσών, εν ενθουσιασμώ ψαλλόντων των μαθητών το άσμα του Μαΐου.


~*** Η ανακάλυψη των εμβολίων στον πλανήτη οφείλεται κυρίως σε 2 Έλληνες στους Τιμόνη, Πυλαρινό! Όποια πέτρα και να σηκώσεις...Ελλάδα βρίσκεις!   @ellinikilisi  

Εικόνα

Infognomon Politics Η Ελλάδα πρέπει να οριοθετήσει άμεσα ΑΟΖ με Κύπρο, για να μη χάσει το τρένο των εξελίξεων sws.sh/DcbIJ #Infognomonpolitics #SavvasKalenteridis #Geopolitics

Infognomon Politics H σχέση των αρχαίων Ελλήνων με το ποτό sws.sh/MNrp6 #Infognomonpolitics #SavvasKalenteridis #Geopolitics


***  Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Θεόδωρος Κατσανέβας   

Πέθανε ο Θόδωρος Κατσανέβας παρά του ότι είχε κάνει το εμβόλιο!

Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Θεόδωρος Κατσανέβας

Ο πρώην βουλευτής και ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ νοσηλευόταν διασωληνωμένος τις τελευταίες ημέρες με κορονοϊό στο νοσοκομείο «Σισμανόγλειο»   Την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο «Σισμανόγλειο», άφησε το πρώην ιστορικό στέλεχος του ΠΑΟΚ, Θεόδωρος Κατσανέβας. Ο πρώην βουλευτής νοσηλευόταν διασωληνωμένος τις τελευταίες ημέρες με κορονοϊό στο νοσοκομείο.  Ο 74χρονος πρώην βουλευτής διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό στις 19 Απριλίου. Μάλιστα, όπως είχε γράψει στο Facebook είχε προλάβει να κάνει μόνο την πρώτη δόση του εμβολίου της Pfizer στις 14 Απριλίου.  Βιογραφικά στοιχεία Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1947 και σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Warwick της Βρετανίας λαμβάνοντας Μ.Α. στις Εργασιακές Σχέσεις και στο London School of Economics λαμβάνοντας διδακτορικό δίπλωμα στην Οικονομική της Εργασίας.  Πολιτική πορεία  Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας συμμετείχε στην αντιστασιακή οργάνωση ΔΕΑ και στο ΠΑΚ Αγγλίας ενώ μετά την πτώση της Χούντας συμμετείχε στην ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Το 1981 συμμετείχε στη συγγραφή του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ για τα κοινωνικά θέματα ενώ τον ίδιο χρόνο διορίστηκε πρόεδρος του ΟΑΕΔ, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι το 1985, οπότε και διορίστηκε διοικητής του Ι.Κ.Α.. Το 1987 εξελέγη μέλος του εκτελεστικού γραφείου του ΠΑΣΟΚ, διατηρώντας παράλληλα την ιδιότητά του ως μέλους της κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Έχει δύο παιδιά από τον πρώτο του γάμο με την Σοφία Παπανδρέου, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, με την οποία χώρισε το 2000. Αργότερα νυμφεύθηκε με τη Γεωργία Τσέτσου, με την οποία απέκτησε μία κόρη.  Βουλευτικές εκλογές  Από το 1989 έως το 2000 κατήλθε ως υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στην Εκλογική περιφέρεια Β΄ Αθηνών συνολικά σε 6 διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις. Εξελέγη τις τρεις πρώτες φορές (9ος τον Ιούνιο του 1989, 12ος τον Νοέμβριο του 1989 και 9ος το 1990), ενώ απέτυχε να εκλεγεί στις Εκλογές του 1993 (17η θέση και πρώτος επιλαχών). Το 1996 επανεξελέγη (5η θέση), ενώ την τελευταία φορά που κατήλθε ως υποψήφιος, το 2000, απέτυχε να εκλεγεί (19ος και ξανά πρώτος επιλαχών), όμως μερικούς μήνες αργότερα εισήλθε στο Κοινοβούλιο αντικαθιστώντας τη Μιλένα Αποστολάκη η οποία έχασε την έδρα της από το Εκλογοδικείο λόγω κωλύματος εκλογιμότητας. Το 2004 τέθηκε εκτός των υποψηφίων βουλευτών του κόμματος μαζί με άλλους οκτώ βουλευτές με αφορμή την υπογραφή συγκεκριμένης τροπολογίας σχετικά με το Πόρτο Καρράς.  Μετά το ΠΑΣΟΚ  Την 1η Μαΐου 2013 ίδρυσε πολιτικό κόμμα, με όνομα «Δραχμή, Ελληνική Δημοκρατική Κίνηση Πέντε Αστέρων» - στα πρότυπα του Κινήματος Πέντε Αστέρων του Ιταλού Μπέπε Γκρίλο. Κεντρικός στόχος του νέου κόμματος είναι η επιστροφή της Ελλάδας στη δραχμή μέσω δημοψηφίσματος. Οι πέντε βασικές θέσεις του κόμματος σύμφωνα με την ιστοσελίδα του είναι η ανατροπή του Μνημονίου, η επιστροφή στη δραχμή, η αυτοδύναμη ανάπτυξη, η εθνική αξιοπρέπεια, και η κοινωνική δικαιοσύνη. Σύμφωνα με το οικονομικό και πολιτικό του πρόγραμμα που στηρίζεται σε τεκμηριωμένες μελέτες που όμως δε διευκρινίζεται το πού και από ποιούς εκπονήθηκαν, ούτε το πώς, πού, πότε και από ποιούς τεκμηριώθηκαν, το σχέδιό του είναι το εξής: Υποτίμηση κατά 50% του εθνικού νομίσματος και κατόπιν επιθετική διολίσθηση ώστε να καταστούν τα εγχώρια προϊόντα ανταγωνιστικότερα και ταυτόχρονα λήψη μέτρων ώστε να αποφευχτεί η καταβαράρθρωση της αγοραστικής δύναμης των ήδη χαμηλών εισοδημάτων από την εκτίναξη του πληθωρισμού που επιφέρουν τέτοια εγχειρήματα. Το κόμμα συμμετείχε για πρώτη φορά στις Ευρωεκλογές του 2014 όπου και συγκέντρωσε 8.792 ψήφους (ποσοστό 0,15%). - 

Έχασε τη μάχη με τον κορωνοϊό ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Θόδωρος Κατσανέβας, ο οποίος είχε διαγνωσθεί θετικός στις 19 Απριλίου και νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο εδώ και περίπου μια εβδομάδα. Ο 74χρονος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά είχε αποκαλύψει ο ίδιος στον προσωπικό λογαριασμό που διατηρεί στο Facabook, ότι είχε κάνει το εμβόλιο της Pfizer, την Τετάρτη, 14 Απριλίου. «Η ατυχία είναι ότι έκανα το εμβόλιο της Pfizer την περασμένη Τετάρτη 14 Απριλίου, αλλά προφανώς μέχρι την Κυριακή 18/4 που παρουσίασα τα πρώτα συμπτώματα, με πρόλαβε ο κορωναίος αμέσως μετά, από άγνωστη αιτία, παρ’ όλες τις προφυλάξεις που έπαιρνα. Έτσι το εμβόλιο δεν πρόφτασε να δημιουργήσει τα απαραίτητα αντισώματα, αν και ίσως βοηθήσει στην ήπια αντιμετώπισή του στο τωρινό διάστημα», είχε γράψει.

***  Παλαιτσάκη για Φουρθιώτη: Έπεσα από τα σύννεφα – Μου φαίνεται ως και βλακώδες

Παλαιτσάκη για Φουρθιώτη: Έπεσα από τα σύννεφα – Μου φαίνεται ως και βλακώδες

Τι είπε η μέχρι πρότινος στενή συνεργάτης του Μένιου Φουρθιώτη, Νανά Παλαιτσάκη, για τις τελευταίες εξελίξεις με τον γνωστό παρουσιαστή.  Στην εκπομπή «Καλύτερα δεν Γίνεται» του Alpha, μίλησε η δημοσιογράφος Νανά Παλαιτσάκη. Μεταξύ άλλων, πέρα από τα προσωπικά της προβλήματα υγείας και όχι μόνο, κλήθηκε να σχολιάσει τις εξελίξεις με τον Μένιο Φουρθιώτη. Όπως είπε, έπεσε από τα σύννεφα… δυο φορές. Αρχικά όταν αποκαλύφθηκε η απάτη με τις ταυτότητες της ΕΣΗΕΑ και στη συνέχεια με την προφυλάκιση του γνωστού παρουσιαστή για τις υπόλοιπες υποθέσεις. Μάλιστα, χαρακτήρισε ως και βλακώδη τη συμπεριφορά του σε αποστροφή του λόγο της.  «Ο κόσμος πάντα έχει κάτι να πει. Εγώ συνεργάστηκα ούτε τρεις μήνες με τον Μένιο. Ξέρεις γιατί; Γιατί δεν έχω ούτε νοσοκομειακή κάλυψη. Για να μπαίνω κάθε δυο μήνες στο νοσοκομείο πρέπει να υπάρχει ο φορέας μας ο δημοσιογραφικός και να καλύπτει τα έξοδα. Τον Δεκέμβριο μου είπαν να πάω σε μια εκπομπή με πολιτικό περιεχόμενο και ότι ίσως έβγαινε και μια εφημερίδα. Δε ρωτάει ο κόσμος πώς πληρώνεις το νοίκι…», είπε αρχικά η Νανά Παλαιτσάκη.  «Είχα πιεστεί πάρα πολύ γιατί έβγαινε και η εφημερίδα. Αφόρητα είχα πιεστεί. Ήρθε ο οργανισμός μου και ανατινάχτε. Παραιτήθηκα από όλα. Είμαι άνεργη για πρώτη φορά στη ζωή μου. Εγώ είχα παραιτηθεί πριν προφυλακιστεί. Εμένα μου είχε κάνει πρόσληψη η εταιρεία του καναλιού. Οι άνθρωποι από το κανάλι μου πρότειναν να μη φύγω. Δεν έχει καμία σχέση η πρόσληψή μου στο κανάλι με τον Μένιο Φουρθιώτη. Έπεσα από τα σύννεφα όταν έμαθα για τις ταυτότητες τις ΕΣΗΕΑ και μετά έπεσα από τα σύννεφα με τα τελευταία γεγονότα. Μου φαίνεται έως και βλακώδες. Υπάρχει μια συμπαντική νομοτέλεια. Η Ύβρις, η Άτις, η Νέμεσις και η Τίσις», ανέφερε μεταξύ άλλων.  Δείτε το βίντεο:  https://youtu.be/MkF5iCBcRF4  .-

***  ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ – Φωτογραφίες σοκ με ράντζα στους διαδρόμους των νοσοκομείων  

Εικόνες ντροπής επικρατούν στα νοσοκομεία της Αττικής, καθώς δεκάδες ράντζα βρίσκονται στους διαδρόμους των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Το τελευταίο διάστημα έχουν μειωθεί οι εισαγωγές περιστατικών κορωνοϊού στα νοσοκομεία, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κενά κρεβάτια για ασθενείς με Covid-19. Ωστόσο, δεκάδες ράντζα έχουν γεμίσει τους διαδρόμους, κυρίως για γενικά παθολογικά περιστατικά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο, με την αύξηση των εμβολιασμών σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού αυξήθηκε και η προσέλευση ασθενών άλλων παθήσεων στα ΤΕΠ των εφημερευόντων νοσοκομείων, οι οποίοι το απέφευγαν στο παρελθόν εξαιτίας του φόβου μην κολλήσουν τον ιό προσερχόμενοι στα νοσοκομεία.

Παράλληλα, στην ανάπτυξη μεγάλου αριθμού ράντζων συμβάλλει η μετατροπή πολλών κλινικών σε τμήματα αποκλειστικά για νοσηλεία περιστατικών κορωνοϊού, κάτι που συνέβη πριν από περίπου δύο μήνες, όταν το τρίτο κύμα της πανδημίας «καθήλωσε» το σύστημα υγείας στην Αττική. Επίσης, σημαντικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι έξι νοσοκομεία στην Αττική νοσηλεύουν αποκλειστικά περιστατικά κορωνοϊού.

Διασωληνωμένοι από άλλα νοσήματα  

Οπως αναφέρει ο κ. Γιαννάκος, όλα τα μεγάλα νοσοκομεία πια εμφανίζουν πολλά ράντζα ύστερα από εφημερίες σε γενικά παθολογικά περιστατικά. Στο Αττικόν, μάλιστα, έχουν αναπτυχθεί 60 ράντσα (!) σε γενικά παθολογικά περιστατικά, ενώ δεκάδες είναι τα κενά κρεβάτια στις κλινικές κορωνοϊού. Παρόμοια είναι η κατάσταση και σε πολλά άλλα μεγάλα νοσοκομεία. Την ίδια ώρα, αυξητική είναι η τάση των διασωληνωμένων οι οποίοι πάσχουν από άλλα νοσήματα και πτωτική η τάση των διασωληνωμένων εκτός ΜΕΘ με κορωνοϊό.

Υπενθυμίζεται ότι η εμφάνιση των ράντζων στα νοσοκομεία της Αττικής, εικόνα που παραπέμπει σε άλλες εποχές και σε πολεμικές συνθήκες, είχε γίνει πριν από αρκετό καιρό. Μάλιστα, τότε είχαμε φτάσει στο σημείο να νοσηλεύονται στους διαδρόμους μέχρι και ασθενείς με κορωνοϊό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία των ασθενών που βρίσκονταν στον ίδιο χώρο και έπασχαν από σοβαρά νοσήματα.

Αντιδράσεις για τις κατηγορίες Άδωνι Γεωργιάδη σε υγειονομικούς ότι δεν έχουν εμβολιαστεί

Πολλές είναι οι αντιδράσεις έπειτα από δηλώσεις και κατηγορίες σε υγειονομικούς ότι δεν έχουν εμβολιαστεί σε μεγάλο ποσοστό, με αποτέλεσμα να διασπείρουν τον κορωνοϊό εντός των νοσοκομείων. Μάλιστα, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης είχε επιτεθεί στους γιατρούς, κάνοντας λόγο για «ντροπή»!  Οι συγκεκριμένες αναφορές προκάλεσαν την αντίδραση και του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκου, καθώς χαρακτηρίζει συκοφαντικό το στοιχείο ότι μόλις έξι στους δέκα υγειονομικούς στα νοσοκομεία έχουν εμβολιαστεί κατά του Covid-19. «Είναι συκοφαντικό για το υγειονομικό προσωπικό το ποσοστό 62% που δηλώνεται ότι έχει εμβολιαστεί. Πράγματι, στις λίστες των νοσοκομείων αυτό είναι το ποσοστό που εμφανίζεται. Είναι όμως το αρχικό ποσοστό» σημειώνει ο κ. Γιαννάκος.  Οδηγίες του υπουργείου Υγείας

Και προσθέτει: «Ακόμη περί του 10% των υγειονομικών των νοσοκομείων έχουν νοσήσει από κορωνοϊό και με βάση τις οδηγίες του υπουργείου Υγείας παρακολουθούν τα αντισώματα και δεν εμβολιάζονται. Επίσης, περί του 10% των υγειονομικών των νοσοκομείων είτε βρίσκονται στις λίστες αναμονής των νοσοκομείων για εμβολιασμό είτε έχουν εγγραφεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και έχουν ήδη εμβολιαστεί ή έκλεισαν ραντεβού και περιμένουν ή ανήκουν σε ομάδες που με ιατρικές οδηγίες δεν εμβολιάζονται, π.χ., έγκυοι, αυτοάνοσα ή άλλα νοσήματα». Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ καταλήγει στο συμπέρασμα: «Ως εκ τούτου, το συνολικό ποσοστό εμβολιασμένων, όσων έχουν αντισώματα και όσων επιθυμούν να εμβολιαστούν ξεπερνάει το 80%». Ο κ. Γιαννάκος επιτίθεται σε όσους συκοφαντούν το υγειονομικό προσωπικό, λέγοντας ότι είμαστε η μοναδική χώρα στην οποία συμβαίνει αυτό. «Φυσικά και ο τελευταίος υγειονομικός πρέπει να εμβολιαστεί. Είναι χρέος και καθήκον να το πράξει. Προστατεύει τον εαυτό του και τους ασθενείς. Ζητάμε μια δεύτερη ευκαιρία για εμβολιασμό κατά προτεραιότητα. Είμαστε βέβαιοι για την καθολική συμμετοχή. Παρά ταύτα, οι υγειονομικοί -εμβολιασμένοι ή μη- θα πρέπει να τηρούν τα μέτρα ατομικής προστασίας και το κράτος να παρέχει τα μέσα προκειμένου να αποφεύγεται η νοσοκομειακή διασπορά του ιού».

***  ALERT- Που θα πέσει ο κινέζικος πύραυλος: Αυτές οι περιοχές της Ελλάδας είναι «υποψήφιες»

Που θα πέσει ο κινέζικος πύραυλος: Επί ποδός οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο – Οι εκτιμήσεις της ιταλικής Υπηρεσίας Διαστήματος που ανάβουν «φωτιές» και στην Ελλάδα Τα υπολείμματα του κινέζικου πύραυλου CZ-5B που αναμένεται να πέσουν στη γη γύρω στις 06.00 (ώρα Ελλάδος) της Κυριακής 9 Μαΐου 2021, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που προέρχονται από την Αμερικανική Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας (Norad).

Υπάρχει ένα περιθώριο αβεβαιότητας 6 ωρών για το πότε αλλά και το πού. Η Ιταλική Υπηρεσία Διαστήματος έθεσε πάντως 10 περιοχές στη Νότια Ιταλία σε κατάσταση επιφυλακής για πιθανή πτώση των κομματιών του πυραύλου. Και ο χάρτης που δημοσίευσε προκαλεί ανησυχία αφού σε αυτόν περιλαμβάνονται και περιοχές της Βόρειας και της νότιας Ελλάδας. Λέτε;

*** Αποσύρθηκε το προσχέδιο νόμου για το ΚΕΘΕΑ – Διορία δύο μηνών από το Υπουργείο Υγείας στους εργαζόμενους να καταθέσουν τις προτάσεις τους

Μετά τις έντονες αντιδράσεις εργαζομένων, μελών θεραπευτικών κοινοτήτων και συλλόγων οικογενειών του ΚΕΘΕΑ, αλλά και του πρωτοφανούς κύματος συμπαράστασης της κοινωνίας, το Υπουργείο Υγείας απέσυρε το προσχέδιο νόμου, που προέβλεπε την ριζική αναδιάρθρωση του ΚΕΘΕΑ και που σύμφωνα με τους εργαζόμενους, θα έβαζε “ταφόπλακα” στα θεραπευτικά προγράμματα. Μετά από συνάντηση του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων με την υφυπουργό Υγείας κ. Ζωή Ράπτη, κατά τη διάρκεια της οποίας οι εργαζόμενοι έθεσαν τεκμηριωμένα στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, γιατί το σχέδιο νόμου δεν μπορεί να αποτελέσει τη βάση οποιουδήποτε διαλόγου, αποφασίστηκε και μετά από συνεννόηση με τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, να ζητηθεί από το Σύλλογο Εργαζομένων να καταθέσει στο υπουργείο, με ορίζοντα περίπου δύο μηνών, τις δικές του προτάσεις για τη λειτουργία του ΚΕΘΕΑ. Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων του ΚΕΘΕΑ  «Το Προσχέδιο γραφειοκρατικής μετάλλαξης και ουσιαστικής διάλυσης του ΚΕΘΕΑ, το οποίο κατέθεσε επιτροπή που όρισε το διορισμένο από την κυβέρνηση Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ, προξένησε τέτοιας έκτασης αντιδράσεις που δεν την περίμεναν οι εμπνευστές του αλλά –ομολογούμε– ούτε εμείς οι ίδιοι. Όσοι υπήρξαν μέλη των Θεραπευτικών Κοινοτήτων, οι οικογένειές τους, όσοι διετέλεσαν εθελοντές ή μέλη προηγούμενων διοικήσεων, συλλογικότητες, κόμματα και δήμοι στήριξαν την προσπάθειά μας. Κυρίως όμως είναι οι χιλιάδες πολίτες που πήραν στα χέρια τους αυτή την υπόθεση, ξεπερνώντας το δικό μας μπόι, με την απλή φράση «Συμπαράσταση στο ΚΕΘΕΑ». Θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε όλους έναν προς έναν και μία προς μία. Είναι τα χέρια όλης της κοινωνίας που έγιναν αγκαλιά για να προστατεύσουν τον μεγαλύτερο φορέα απεξάρτησης της χώρας   Το Προσχέδιο της διοίκησης είναι σήμερα παρελθόν. Απορρίφθηκε από τους εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ, αλλά κυρίως από την κοινωνία. Δεν υφίσταται πλέον ως προσχέδιο νόμου αλλά υποβαθμίστηκε σε εσωτερικό κείμενο, αντικείμενο επεξεργασίας μόνο για την επιτροπή που το συνέταξε. Την Μεγάλη Τρίτη 27 Απριλίου, εκπρόσωποι του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων συναντήθηκαν με την υφυπουργό Υγείας κ. Ζωή Ράπτη. Στη συνάντηση αυτή, εξηγήθηκε τεκμηριωμένα στην πολιτική ηγεσία γιατί το Προσχέδιο δεν μπορεί να αποτελέσει τη βάση οποιουδήποτε διαλόγου. Ως κατάληξη, σε συνεννόηση με τον Υπουργό Υγείας, ζητήθηκε από το Σύλλογο Εργαζομένων να καταθέσει στο υπουργείο, με ορίζοντα περίπου δύο μηνών, τις δικές του προτάσεις για τη λειτουργία του ΚΕΘΕΑ.  Ο Σύλλογός μας αποδέχεται αυτή την ευθύνη. Όλο το επόμενο διάστημα θα αποτελέσει για μας μια ευκαιρία ουσιαστικού και δημοκρατικού διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς και κλειστές πόρτες, ώστε να διαμορφωθούν οι δικές μας προτάσεις, με τη ματιά μας στραμμένη προς το μέλλον και προς την ελληνική κοινωνία. Από την αρχή άλλωστε ο Σύλλογος Εργαζομένων, κινήθηκε μακριά από συντεχνιακές λογικές, στο πνεύμα ότι το ΚΕΘΕΑ δεν ανήκει ούτε στη διορισμένη Διοίκησή του, αλλά ούτε σε εμάς που εργαζόμαστε σε αυτό. Ανήκει σε όλους όσοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του, σε ολόκληρη την πολλαπλά δοκιμαζόμενη ελληνική κοινωνία. Αυτή έχει ανάγκη το ΚΕΘΕΑ και αυτή μπορεί να το κρατήσει τελικά ζωντανό! Το αν οι τελευταίες εξελίξεις θα αποτελέσουν εποικοδομητική βάση για έναν διάλογο για την ενίσχυση του ΚΕΘΕΑ ή προσπάθεια κατευνασμού των αντιδράσεων, θα αποδειχθεί έμπρακτα το επόμενο διάστημα. Θεωρούμε αυτονόητο ότι τα αποτελέσματα του όποιου διαλόγου διεξαχθεί τους επόμενους μήνες θα τεθούν υπό την τελική κρίση της Γενικής Συνέλευσης του ΚΕΘΕΑ. Του οργάνου το οποίο προσπάθησε να απαξιώσει πλήρως το Προσχέδιο, παρόλο που και ο ίδιος ο υπουργός Υγείας είχε δεσμευτεί ότι θα ενισχυθεί στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου».

***  “Τουρκικό πραξικόπημα” στη Λιβύη: Ένοπλοι εισέβαλαν στο προεδρικό Μέγαρο… έψαχναν τη Λίβυα ΥΠΕΞ

Aπόπειρα πραξικοπήματος είχαμε χθες τα ξημερώματα στη Λιβύη, όταν ένοπλη ομάδα ισλαμιστών, που στήριζαν την κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας και τώρα στηρίζουν τη νυν κυβέρνηση, υποκινούμενοι από την Άγκυρα, εισέβαλαν στην έδρα του προεδρικού συμβουλίου κι έψαχναν τη Λίβυα ΥΠΕΞ με άγριες διαθέσεις, επειδή είχε απαιτήσει την αποχώρηση των μισθοφόρων της Άγκυρας από τη Λιβύη. Επίσης οι ισλαμιστές ζητούσαν την παραμονή του νυν διευθυντή των μυστικών υπηρεσιών. Όλα ξεκίνησαν όταν στις 12 το βράδυ κυκλοφόρησε το παρακάτω βίντεο, το οποίο έδειχνε τον Μοχάμεντ αλ Χασάν, Δ/κτή της 166ης Ταξιαρχίας της Μισράτας σε συνάντηση με άλλους πολέμαρχους, να καλεί σε εισβολή στην έδρα του προεδρικού συμβουλίου, καταδικάζοντας την υπουργό Εξωτερικών Νάζλα αλ Μανγούς και απορρίπτοντας το διορισμό του Στρατηγού Χουσεΐν Χουσεϊν αλ Αγιέμπ ως επικεφαλής Πληροφοριών. Η Λίβυα ΥΠΕΞ είχε ζητήσει ενώπιον του Τσαβούσογλου την πλήρη απόσυρση των Σύριων τζιχαντιστών μισθοφόρων από τη Λιβύη. Περίπου στις 2 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας οι ισλαμιστές περικύκλωσαν την έδρα του προεδρικού συμβουλίου, το ξενοδοχείο «Κορινθία», και στη συνέχεια εισέβαλαν μέσα ψάχνοντας τον πρόεδρο και την υπουργό Εξωτερικών. Μάλιστα σταματούσαν κι έψαχναν διερχόμενα αυτοκίνητα. Παρόλα αυτά δεν κατάφεραν να εντοπίσουν κανέναν, καθώς κανένα από τα μέλη της κυβέρνησης δεν βρίσκονταν εκεί, αφού σήμερα δεν γίνονταν εργασίες λόγων δημόσιας εορτής. Ο Μουκτάρ Αλ Τσεχάβι, διοικητής της επιχείρησης «Ηφαίστειο θυμού», δηλαδή της κοινής επιχείρησης των πολιτοφυλακών Τρίπολης και Μισράτας εναντίον του Εθνικούς Στρατούς της Λιβύης δήλωσε πως δεν υπάρχει εισβολή «απλά ήθελαν να μιλήσουν με τον πρόεδρο». «Δεν υπάρχει ούτε επιδρομή σε ξενοδοχείο ούτε πολιορκία. Υπάρχει η επιθυμία για τις δυνάμεις του “Ηφαιστείου θυμού» να συναντηθούν με τον πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου για να συζητήσουν μερικά θέματα». Εκπρόσωπος του Προεδρικού Συμβουλίου από την άλλη επιβεβαίωσε την εισβολή, αλλά σημείωσε πως αυτή δεν έγινε στα μόνιμα κεντρικά, αλλά στο ξενοδοχείο «Κορινθία». ΠΗΓΗ

***   Μέση Ανατολή: Καζάνι που βράζει η Δ. Όχθη και το Ισραήλ- Νεκροί και τραυματίες σε νέα έξαρση βίας

Με ανησυχία παρακολουθεί η διεθνής κοινότητα τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά τις σφοδρές συγκρούσεις στην Ιερουσαλήμ μεταξύ Παλαιστινίων και Εβραίων εποίκων και το θάνατο τριών Παλαιστινίων και ενός Ισραηλινού στη Δυτική Όχθη. Επικίνδυνα κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ και σκότωσαν δύο Παλαιστίνιους –ενώ τραυμάτισαν ένα τρίτο- σε βάση της συνοριοφυλακής στην Τζενίν, στη Δυτική Όχθη. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, οι τρεις Παλαιστίνιοι άνοιξαν πυρ εναντίον των Ισραηλινών στρατιωτών. Δύο 24ωρα νωρίτερα ο Ισραηλινός φοιτητής Γεχουντα Γκέτα είχε υποκύψει στα τραύματά του σε ισραηλινό νοσοκομείο μετά τα θανάσιμα πυρά που δέχθηκε ενώ βρισκόταν σε σταθμό λεωφορείων κοντά στην πόλη της Νάμπλους στη Δυτική Όχθη. Δύο άλλοι έφηβοι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση. Οι Ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν έναν Παλαιστίνιο άντρα σε σχέση με την επίθεση  Στις αρχές της εβδομάδας ένας Παλαιστίνιος έφηβος είχε σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά, έξω από τη Ναμπλούς, σε ένα περιστατικό που διερευνάται. Ισραηλινοί στρατιώτες δήλωσαν ότι ο νεαρός εκτόξευσε βόμβα μολότοφ εναντίον τους και απάντησαν με πυρά σύμφωνα ωστόσο με την Μη Κυβερνητική Οργάνωση Defense for Children International –Palestine ο νεαρός Παλαιστίνιος που πυροβολήθηκε δύο φορές πισώπλατα, δεν συμμετείχε στην αντιπαράθεση. Βία με φόντο τις εξώσεις Παλαιστινίων από εποίκους στην Ιερουσαλήμ

Τα νέα αιματηρά περιστατικά σημειώνονται την ώρα που η κατάσταση στην Ιερουσαλήμ είναι έκρυθμη. Δεκάδες οικογένειες Παλαιστινίων κινδυνεύουν με έξωση από τα σπίτια τους, όπου η ισραηλινή κυβέρνηση προτίθεται να εγκαταστήσει εποίκους. Οι Παλαιστίνιοι έχουν προσφύγει στα δικαστήρια ενάντια στην απόφαση. Σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο, περισσότεροι απο 200 διαδηλωτές τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι από αυτούς στην Πλατεία Τεμενών, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε έξι τραυματίες στις τάξεις της. Λάδι στη φωτιά έριξε ο ακροδεξιός βουλευτής του κόμματος «Θρησκευτικός Σιωνισμός» Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ που πήγε στη συνοικία Σέιχ Τζάρα –επίκεντρο της σύγκρουσης- για να υποστηρίξει μια οικογένεια εποίκων. «Αυτό το σπίτι είναι δικό μας» δήλωσε στα εβραϊκά. Το γεγονός εξαγρίωσε τους Παλαιστινίους, που πέταξαν καρέκλες και αντικείμενα σε μια τέντα που είχαν τοποθετήσει μπροστά από ένα σπίτι έποικοι και αντάλλαξαν ύβρεις με τον βουλευτή με την ισραηλινή αστυνομία να αναφέρει ότι συνέλαβε επτά άτομα. Η νέα ακρόαση για την υπόθεση των παλαιστινιακών οικογενειών που απειλούνται με έξωση προς όφελος των Ισραηλινών εποίκων στην Ανατολική Ιερουσαλήμ έχει οριστεί για τη Δευτέρα. Οι οικογένειες των Παλαιστινίων ζούσαν στην περιοχή εδώ και δεκαετίες, οι ομάδες εποίκων ωστόσο ισχυρίζονται ότι η γη στα οποία χτίστηκαν τα σπίτια τους ανήκε αρχικά σε εβραϊκές οργανώσεις πριν από το 1948, όταν η Ιερουσαλήμ χωρίστηκε σε ανατολική και δυτική. Εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση απο τη διεθνή κοινότητα στο Ισραήλ Ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή Τορ Βένεσλαντ κάλεσε το Ισραήλ να τερματίσει τις εκδιώξεις στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, κάνοντας λόγο για μία κατάσταση άκρως ανησυχητική. Παρίσι, Βερολίνο, Λονδίνο, Ρώμη και Μαδρίτη κάλεσαν το Ισραήλ να “θέσει τέλος στην πολιτική του της επέκτασης των οικισμών εποίκων του στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη”, τους οποίους χαρακτηρίζουν “παράνομους” και να σταματήσει τις εξώσεις στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν. Οι πέντε ευρωπαϊκές χώρες προέτρεψαν συγκεκριμένα την ισραηλινή κυβέρνηση να “υπαναχωρήσει από την απόφασή της να προχωρήσει στην κατασκευή 540 νέων οικιστικών μονάδων στον οικισμό Χαρ Χόμα Ε στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη”, που ανοικοδομήθηκε το 1997 και “να θέσει τέλος στην επεκτατική πολιτική του της επέκτασης των οικισμών στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη”. Ειδικοί εκφράζουν φόβους για νέα περιστατικά βίας τις επόμενες ημέρες. Αύριο Κυριακή, γιορτάζεται η «Νύχτα του Πεπρωμένου», που είναι ιερή για το Ραμαζάνι, και αναμένεται να συγκεντρωθούν μουσουλμάνοι στο τέμενος Αλ-Άκσα στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ, περιοχή ιερή τόσο για τους μουσουλμάνους όσο και για τους Εβραίους. Την ίδια ημερα εορτάζεται επίσης η Ημέρα της Ιερουσαλήμ, όταν το Ισραήλ γιορτάζει την προσάρτηση της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, και υπερορθόδοξοι   Εβραίοι και Εβραίοι εθνικιστές οργανώνουν γιορτές και παρελάσεις.  newsbomb.gr

***

~*** Αθλητική Ενημέρωση  :  

~**
Σήμερα Σάββατο  08/05/2021 στο Ποδόσφαιρο
~* Για την  Super League1 , Relegations Round  : 

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Αθηνών  1-3  .- ^

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ Σμύρνης   Ανεβλήθηκε .- 

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 - ΟΦΗ   0-2 .-  ^

ΒΟΛΟΣ - ΑΕ. ΛΑΡΙΣΑ   3-1  .- ^

~**   Για την Α1΄στο  Μπάσκετ γυναικών σήμερα Σάββατο  : 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π . - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ   66-56 .- ^ 1ος  αγώνας 

~** Στο Ευρωπαϊκο βόλεϊ εθνικών  ομάδων γυναικών  στη Λάρισα European Championship 

Χθες : 07-05-2021 : ΕΛΛΑΔΑ - Ν0ΡΒΗΓΙΑ 3-0 σετ .- ^

Σήμερα Σάββατο 08-05-2021 : ΕΛΛΑΔΑ - ΙΣΠΑΝΙΑ  3-0  σετ .- ^

Tα σετ : {22-25 , 20-25 18-25 } .-^ 

Αύριο Κυριακή 09-05-2021 : ΕΛΛΑΔΑ - ΑΥΣΤΡΙΑ  ;

~** Στο  βόλεϊ European Champions σήμερα 08-05-2021 Εθνικές ομάδες 

ΣΑΒΒΑΤΟ 08-05-2021  : ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ -ΕΛΛΑΔΑ 2-3 σετ .- ^

Τα σετ  :  {25-17, 20-25 , 19-25 , 25-23 , 14-16 } .-^

Αύριο Κυριακή  09-05-2021 : ΕΛΛΑΔΑ - ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ ;

14-05-2021 :   ΓΕΩΡΓΙΑ -ΕΛΛΑΔΑ  ;

~** Για την  Super League 2   σήμερα Σάββατο 08/05/2021 

ΑΠΟΛΛΩΝ Λάρισας - ΟΦ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ  1-0 .- 

ΔΟΞΑ Δράμας - ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Άρτας   2-4 .- ^ 

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ - Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ  2-1 .- ^

~** Για  την  Football League  Βόρειος Όμιλος σήμερα Σάββατο  08/05/2021 :

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ - ΑΟΚ  ΚΑΒΑΛΑΣ 1-3  .- ^

~**  Ματαιώνονται τα φετινά Παπαφλέσσεια  Ματαιώνονται τα φετινά Παπαφλέσσεια

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μεσσηνιακού Γ.Σ. 1888 στην έκτακτη συνεδρίαση της  6ης Μαΐου 2021, αφού εξέτασε τις συνθήκες, που έχουν προκύψει από την πανδημία, υπό τις οποίες θα έπρεπε να διοργανωθούν οι ιστορικοί αγώνες Στίβου «Παπαφλέσσεια  2021», οι οποίες σε γενικές γραμμές είναι: 1.-   Η αύξηση του κόστους της  διοργάνωσης.   2.- Το αυστηρό πρωτόκολλο τέλεσης αθλητικών εκδηλώσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.  3.- Οι περιορισμοί στις μετακινήσεις των αθλητών.  4.- Η ελλιπής εξασφάλιση πόρων. Εκτός της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας και του COSTA NAVARINO δεν υπήρξε ανταπόκριση από άλλους χορηγούς. 5.- Η απουσία φιλάθλων, διότι οι αγώνες για αυτούς γίνονται. Αποφάσισε να ματαιώσει  την διεθνή συνάντηση στίβου της Πόλης μας.

~**   Στον ΠΑΟΚ ο Καλαματιανός Γιώργος Πετρέας Στον ΠΑΟΚ ο Καλαματιανός Γιώργος Πετρέας

Σημαντική ενίσχυση για τον ΠΑΟΚ, καθώς συμφώνησε με τον 35χρονο διεθνή καλαματιανό κεντρικό, Γιώργο Πετρέα. Από την στιγμή που ανακοινώθηκε ο Γιάννης Καλμαζίδης, στον ΠΑΟΚ ξεκίνησε να τρέχει ο σχεδιασμός της ομάδας για την ερχόμενη χρονιά. Αρχικά έχει αποκτηθεί ο Καναδός πασαδόρος Τζέιμς Μπρετ Ουόλς και υπήρξε και ενίσχυση στο κέντρο. Συγκεκριμένα οι Θεσσαλονικείς ήρθαν σε συμφωνία με τον 35χρονο διεθνή κεντρικό, Γιώργο Πετρέα. Ο Καλαματανιός άσος ξεκίνησε από την ΓΕ Μεσσηνίας και αγωνίστηκε στην χώρα μας σε Άρη, ΠΑΟΚ, Ηρακλή, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, ενώ έπαιξε και σε τρεις ομάδες στη Γαλλία και συγκεκριμένα στις Ναρμπόν, Αζαξιό, Πουατιέ. Ο Πετρέας έχει 204 συμμετοχές στην Εθνική ομάδα ενώ όσον αφορά τους τίτλους έχει πάρει 3 πρωταθλήματα Ελλάδας (1 με Ηρακλή και 2 με Ολυμπιακό). Με την απόκτησή του Πετρέα ο ΠΑΟΚ ενισχύεται στο κέντρο που πλέον κοιτάζει και έναν ξένο κεντρικό με τους Παπαλεξίου και Γάτση να κλείνουν την τετράδα στην θέση αυτή. Όσον αφορά τα άκρα, αναμένεται να δοθεί η μία θέση στον Ραφαήλ Κουμεντάκη και η άλλη σίγουρα σε ξένο ακραίο, όπως ξένος θα είναι και ο διαγώνιος.

~** Super League 2: Ρίχνει «βόμβα» ο Χαρδαλιάς - Εισηγείται αναστολή του πρωταθλήματος

Παραβιάσεις του υγειονομικού πρωτοκόλλου φέρνουν εισήγηση για αναστολή της Super League 2 από τον Νίκο Χαρδαλιά.  Οι συνεχόμενες παραβιάσεις του υγειονομικού πρωτοκόλλου που παρατηρήθηκαν στην Super League 2, αλλά και η αδυναμία της διοργανώτριας να ελέγξει την κατάσταση αλλά και να προβεί σε κυρώσεις, φέρνει την παρέμβαση της Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με δήλωση του, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε ότι θα εισηγηθεί την αναστολή του πρωταθλήματος της SL2 στην Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων την προσεχή Δευτέρα. Η αντίδραση της Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί κατά του κορονοϊού, ήρθε επειτα από ρεπορτάζ για όσα συμβαίνουν στην SL2, η οποία βρίσκεται στην τελική ευθεία για να ολοκληρώσει τη σεζόν.
~ ***  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΜΑΪΟΥ  2021  :                                                                             1.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Μ. Σάββατο  01 ΜΑΪΟΥ 2021   ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ για ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ,..ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ !  https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/7991671730868604478 .-     2.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Κυριακή 02 Μαϊου  2021 .-   ~ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΑΛΗΘΩΣ Ανέστη ο Κύριος μας  !  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ  για ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ !:  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/1575723631459764609   .-                                    3.-ARFARA NEWS   Η  Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Δευτέρα  03  Μαϊου  2021 .-  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ στους  ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ και Εορτάζουσες Γιώργους και Γεωργίες !!:  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/5673162813026146170   .- 4.-ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τρίτη  04 Μαϊου 2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/7914580480208054102  .-     5.- ARFARA NEWS    Η  Εφημερίδα μας    Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τετάρτη  05 Μαϊου  2021  https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/3862694490557702018    6.-ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Πέμπτη 06 Μαϊου 2021   https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/2654765655658917438   .-          7.-.- ARFARA NEWS    Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Παρασκευή 07 Μαϊου 2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/8926604526074039611  .-                                  8.- .-  ARFARA  NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Σάββατο  08  Μαϊου 2021: https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/4060573451330368197 .-                        9.-   

~***  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 :                                                       01.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Πέμπτη 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6295557011334354486/1242550685570970949 .-     02 .- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Παρασκευή 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/5308354824682069899/7069877785266521587   .-                   03.-ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Σάββατο 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/5866878629366614751 .-                       04 .-.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Κυριακή 04 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021: https://www.blogger.com/blog/post/edit/9113881557930858614/299268324500532055 .-              05.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Δευτέρα 05ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/3035537040406072572/6277601214473446506 .-                                06 .-ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Τρίτη 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021: https://www.blogger.com/blog/post/edit/1348236129800595557/7592743168206280920 .-                                                                                                                                                                             07 .- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της  Ενημέρωσης Τετάρτη 07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6220303196286054371/4467784050666724127 .-                                                                                                                                    08 .- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Πέμπτη 08 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 https://www.blogger.com/blog/post/edit/9113881557930858614/9040388746637895427 .-                                                                                                                               09.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Παρασκευή 09 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021:https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/7302809636661837795 .-                                                                                                                                                                              10. - ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Σάββατο 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/4254880759332278111 .-                                                                                                                                     11.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Κυριακή 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/930027955744868989 .-                                                                                                                                                                               12.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας στο αγιάζι της Ενημέρωση; Δευτέρα 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021: https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/1422268988005001723 .-                                                                                                                                                                           13.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Τρίτη 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/2264696562786117954/6260001246652765033 .-                      14.-ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 https://www.blogger.com/blog/post/edit/5308354824682069899/5687704924771797298 .-                                                                                                                                                                                15.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Πέμπτη 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6295557011334354486/6631645818794624463 .-                      16.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 :https://www.blogger.com/blog/post/edit/3035537040406072572/7868291557782399026 .-                      17.-.-  ARFARA NEWS    Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Κυριακή  18  Απριλίου  2021:   https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/3976118912510254097   .-                                                                                                                                 18.-  ARFARA NEWS    Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Δευτέρα  19 Απριλίου 2021    https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/1470011639663090249  .-          19..-ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας    Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τρίτη 20  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2021   https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/6322516441789139137   .-                                                                                                                                                                     20.-ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα  μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τετάρτη  21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021   :   https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/7605223545887705326   .-        21.-ARFARA NEWS  Η  Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Πέμπτη  22   Απριλίου  2021 :   https://www.blogger.com/blog/post/edit/2264696562786117954/7619720574513721110  .-                     22.-  ARFARA NEWS    Η  Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Παρασκευή  23 Απριλίου 2021 :    https://www.blogger.com/blog/post/edit/5308354824682069899/4820696114660467829  .-            23.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Σάββατο 24 Απριλίου 2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/3035537040406072572/4984102272149503623  .-               24.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Κυριακή  25 Απριλίου 2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6295557011334354486/1582159947480794163   .-                    25.- ARFARA NEWS    Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ  26  Απριλίου 2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/8380289051947448165  .-               26.-ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Μ. ΤΡΙΤΗ   27/  Απριλίου  2021    https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/4364062717306048631  .-                                                                                                                                                          27.- AREFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ  28 Απριλίου  2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/5103765204707123363 .-            28.-  ARFARA NEWS     Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Μ. Πέμπτη  29  Απριλίου  2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/2039105475230039382   .-                                    29.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  30 Απριλίου 2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/8629430453392402767   ..-                                                                                                                                                                

  
~ ***  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ     ΜΑΡΤΙΟΥ   2021  :                                              1.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας    Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Δευτέρα 01    Μαρτίου    2021 ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ !: https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/1985462374448443568   .-                 2.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τρίτη 01  Απριλίου 2021:https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/3997864729212437344             3.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τετάρτη  03 Μαρτίου  2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/3069196366307959520   .-                 4.- ARFARA NEWS  Η  Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Πέμπτη  04 Μαρτίου  2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/1236368838605333395   .-               31.- ARFARA NES  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τρίτη  30  Μαρτίου  2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/6389116880254645376   .-               32.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας    Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τετάρτη 31  Μαρτίου  2021: https://www.blogger.com/blog/post/edit/2264696562786117954/7327014693540196936   .-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου